ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ”- ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ”- ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το μάθημα “Παιδαγωγική της Εικόνας” (Επιλογής) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου την Δευτέρα 29/03/2021 και ώρες 10:00- 13:00 μέσω Microsoft Teams meeting. 

 Η Καθηγήτρια του μαθήματος

Μαρία Αγγελιδάκη

  

Για τη συμμετοχή σας στο μάθημα ακολουθήστε το link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac00f2cae53e843f19275434baad2faab%40thread.tacv2/1616499214027?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22908efe2d-0a62-472f-99f4-38f24f245f9b%22%7d