Εισαγωγή στην Ψυχολογική Αξιολόγηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΨΥΧ67

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC445/


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • Βασικές έννοιες της Ψυχομετρίας.
 • Τις έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας.
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των ερωτηματολογίων γονέων και των δοκιμασιών νοημοσύνης για τη βρεφική και νηπιακή ηλικία.
 • Τις μεθόδους ερμηνείας των αποτελεσμάτων μιας αξιολόγησης.
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά εργαλείων που χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση βρεφών και νηπίων.
 • Τα βασικά στάδια κατασκευής ενός ψυχομετρικού εργαλείου.
 • Την αναγκαιότητα προσαρμογής ενός ψυχομετρικού εργαλείου με βάση το πολιτισμικό πλαίσιο.

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Αναλύει τα αποτελέσματα ψυχομετρικής αξιολόγησης βρεφών και νηπίων.
 • Εφαρμόζει τα αποτελέσματα ψυχομετρικής αξιολόγησης βρεφών και νηπίων για τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
 • Συμμετέχει σε διαδικασίες κατασκευής ή στάθμισης ψυχομετρικών εργαλείων για βρέφη και νήπια.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές έννοιες της Ψυχομετρίας – Ιστορική αναδρομή
 2. Η στατιστική στην Ψυχομετρία
 3. Αξιοπιστία – Μέθοδοι υπολογισμού αξιοπιστίας
 4. Εγκυρότητα – Μέθοδοι υπολογισμού εγκυρότητας
 5. Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς – Ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης της Γλώσσας
 6. ΜCDI – Ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Ικανοτήτων McArthur
 7. Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence
 8. Mullen Scales of Early Learning
 9. Bayley Scales of Infant Development
 10. Νοηματοδότηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης – Νόρμες
 11. Ψυχομετρικά εργαλεία σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια
 12. Στάδια κατασκευής ψυχομετρικού εργαλείου (Ι)
 13. Στάδια κατασκευής ψυχομετρικού εργαλείου (ΙΙ)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Αλεξόπουλος, Δ. (2011). Ψυχομετρία. Αθήνα: Πεδίο.
Κουλάκογλου, Κ. (2013). Ψυχομετρία και Ψυχολογική Αξιολόγηση (3η έκδ.). Αθήνα: Πατάκης.
Κοντοπούλου, Ε. (2002). Ψυχομετρία. Αθήνα: Interbooks

 

Ξενόγλωσση
Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2008). Psychometrics: An introduction. Los Angeles, CA: Sage.
Price, L. R. (2016). Psychometric methods: Theory into practice. Guilford Publications.

 

Επιστημονικά περιοδικά
Journal of Psychometric Assessment