ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  — 2024

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  — 2024

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις καταπληκτικές δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμα ERASMUS+ μπορείτε να συμμετέχετε στη διαδικτυακή ενημέρωση, την Τετάρτη 26/6 και ώρα 18.00μμ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIwYTQwOGQtY2YyZi00ZTRhLWI0OTgtZDhmNjQ3MDQ2ZmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22953a9266-c5e6-4fa9-accf-7515d36f5884%22%7d

ή

Microsoft Teams Χρειάζεστε βοήθεια;

Συμμετοχή στη σύσκεψη τώρα

Αναγνωριστικό σύσκεψης: 396 581 721 093

Κωδικός πρόσβασης: aMyY7u


Για διοργανωτές: Επιλογές σύσκεψης

Μπορείτε επίσης να προετοιμαστείτε διαβάζοντας τις πληροφορίες μας στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Η Συντονίστρια Erasmus+ ΤΑΦΠΠΗ

Μαρία Χατζηγιάννη