Διακρίσεις – Βραβεύσεις – Συμβολή

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στα 4 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσπαθεί να αναδειχθεί σε ένα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Τμήμα με στόχο την εδραίωση του στο ευρύτερο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, μέσω της συμμετοχής ή εκπροσώπησης των μελών σε σημαντικά πλαίσια το πεδίο της προσχολικής αγωγής και άλλες διακρίσεις, με απώτερο στόχο την διαρκή βελτίωση και αριστεία.

Petrogiannis

Papailiou

 

 

Συμμετοχή Μελών του Τμήματος στο Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μια σημαντική αναγνώριση της λειτουργίας και του ρόλου του του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πεδίο της προσχολικής αγωγής της χώρας έρχεται με την επιλογή του Προέδρου του Τμήματος Καθηγητή Κ. Πετρογιάννη, και της Αναπλ. Προέδρου κ. Χ. Παπαηλιού στο  Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Εθ.Συ.Π.Α.Δ.) ως τακτικό και αναπληρωματικό του μέλος, αντίστοιχα, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30246/30-03-2022 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1637/τ.Β΄/2022) και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΞΑΡ46ΜΤΛΚ-Β7Β.

Το ΕθΣυΠΑΔ αποτελεί συλλογικό συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και μελέτης των θεμάτων λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος «Κυψέλη», στο πλαίσιο των ειδικότερων προβλέψεων του ν. 4837/2021.

 

Επιλογή μελών του Τμήματος για τη συγγραφή Επαγγελματικού Περιγράμματος

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΑΦΠΠΗ Ελένη Κατσιάδα, Επίκουρη Καθηγήτρια και Ειρήνη Ρουφίδου, Λέκτορας Εφαρμογών επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ για τη συγγραφή επαγγελματικού περιγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού για τη νέα επαγγελματική απασχόληση με τίτλο « Επιμελητής/τρια για κατ΄οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων» που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» ΦΕΚ Α’ 178/01-10-2021. Το επαγγελματικό περίγραμμα του/της «Επιμελητή/τριας για κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων» αναφέρεται στην περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμελητών που προβλέπεται στο άρθρο 42 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και σύμφωνα με την ΚΥΑ 6457/2022 (Β 205) για να υποστηριχθεί η υλοποίηση της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το οποίο πιστοποιήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για το πλήρες εκπαιδευτικό περίγραμμα πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_Epimelitis_vrefon_nipion.pdf