Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, αποσκοπεί στην κατάρτιση Διδακτόρων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης προαγωγής της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Π.Δ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης Επιστήμης της Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

 

ΦΕΚ «Έγκριση του Κανονισμού Προγραμμάτων τρίτου (Γ’ ) κύκλου Σπουδών (Διδακτορικών) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (ΦΕΚ Τεύχος Β 2233/12.04.2024)

 

Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ Β 3998.30.08.2021).

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών