Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα υποστηρίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) το οποίο διατηρεί διαρκή επαφή και συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ίδιου Τμήματος. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η πρακτική περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα» στο Ζ ή στο Η Εξαμήνου με κωδικό ΠΡΑΚ 93 το οποίο αντιστοιχεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες και φόρτο εργασίας εξακόσια (600). Η διάρκεια της Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι δυο ανθρωπομήνες. εντός του Ζ ή Η ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας για την  Πρακτική Άσκηση είναι:  

 1. Ο/η φοιτητής/τρια να είναι φοιτητής του Ζ ή Η εξαμήνου ή μεγαλύτερου από αυτά  
 1. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα δυο τρίτα (2/3) των μαθημάτων   
 1. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα παρακάτω τρία προαπαιτούμενα  μαθήματα: 
 • ΠΑΙ 07   Αγωγή Βρέφους ΙΙ  
 • ΠΑΙ 19   Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και Διαμόρφωση του Πολίτη  
 • ΨΥΧ 22  Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις  

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) αποτελεί σημαντικό και υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών του, καταρτίζεται και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή Πρακτική ‘Άσκησης συνεργάζεται  με τον Επόπτη εκάστου Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά σε χώρους Αγωγής και Φροντίδας βρεφών και νηπίων ασκώντας τον ρόλο του Παιδαγωγού στην Πρώιμη Παιδική ηλικία. 

Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα πραγματοποιείται σε επιλεγμένες από το Τμήμα Δομές Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Πιο αναλυτικά σε:  

 • Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παιδικοί Σταθμοί) που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Φορείς του Δημοσίου που έχουν τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Φορείς Ιδιωτικού Τομέα που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» 

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο Επάγγελμα:  

α) σε Δημόσιους φορείς που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) καλύπτει την ασφάλισή τους για αστική ευθύνη. Στους φορείς αυτούς η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι χωρίς αμοιβή.   

β) σε Ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Β. Αγγελή. Σε αυτούς τους φορείς υπάρχει αμοιβή μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και καλύπτεται η ασφάλεια αστικής ευθύνης από το ΕΣΠΑ.  

γ) σε ειδικές περιπτώσεις σε Ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία οι οποίοι αποδέχονται να πληρώσουν οι ίδιοι την ασφάλιση των φοιτητών για αστική ευθύνη. Στους φορείς αυτούς η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι χωρίς αμοιβή.   

 δ) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μ. Χατζηγιάννη. 

Σε ορισμένες, από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα, ημερομηνίες, οι φοιτητές ενημερώνονται για τις διαδικασίες που προβλέπονται και παραλαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα. Οι φοιτητές υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους με ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις. Η παρουσία των φοιτητών στις ομαδικές συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτική.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΔΗΜΟΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΗΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-EKT_ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-ΕΚΤ_ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ