Πιστοποίηση Επάρκειας Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πιστοποίηση Επάρκειας Γνώσης Η/Υ για τις/τους φοιτήτριες/τές του ΠΠΣ του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 20/29-9-2021 οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να λαμβάνουν, ύστερα από αίτησή τους, βεβαίωση επάρκειας στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ από το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ περί επάρκειας γνώσης χειρισμού Η/Υ και συγκεκριμένα την έκδοση τριών (3) παραρτημάτων (Ειδικό Παράρτημα Α1) από τον ΑΣΕΠ, με ημερομηνία 17-09-2020, 17-05-2021, και 31-08-2021 σχετικά με τη «Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης». 

Δικαίωμα κατάθεσης Αίτησης για Βεβαίωση Επάρκειας στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες  από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει πέντε (5) τουλάχιστον από τα παρακάτω μαθήματα και έχουν εξεταστεί επιτυχώς. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ και καθένα από τα επτά (7) αυτά μαθήματα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, που αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, είναι τα παρακάτω: 

  1. ΓΕΝ27: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  [Υποχρεωτικό 5ου εξαμ.] 
  2. ΠΑΙ21: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ –ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (STEM/STEAM) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [Υποχρεωτικό 4ου εξαμ.]  
  3. ΠΑΙ30: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [Υποχρεωτικό επιλογής 5ου εξαμ.] 
  4. ΚΔΟΕ52: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ [Υποχρεωτικό επιλογής 6ου εξαμ.] 
  5. ΚΔΟΕ68: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [Υποχρεωτικό επιλογής 7ου εξαμ.]
  6. ΚΔΟΕ86: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ [Υποχρεωτικό επιλογής 8ου εξαμ.] 
  7. ΣΤΠ96: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (SPSS) [Προαιρετικό 6ου εξαμ.] 

 

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 4957/21-7-2022, άρθρο 100), η δυνατότητα αυτή παρέχεται ως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.