Δεοντολογία έρευνας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4521/2018 σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), με σκοπό να ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα δεοντολογικού προβληματισμού και να παρέχει εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας ελέγχει εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Συνδράμει στην εναρμόνιση των ερευνητικών πρακτικών του Πανεπιστημίου με την επικαιροποιημένη νομοθεσία, τις οδηγίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών νόμων και κανόνων περί βιοηθικής και δεοντολογικώς ορθής διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας.