Σπουδές

Γενικά

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ο οργανισμός που προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στην αγωγή, φροντίδα και εκπαίδευση του παιδιού, από την γέννησή του έως και την ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό.

 

Προπτυχιακές σπουδές

Ονομασία του τίτλου σπουδών: Πτυχίο Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Επίπεδο του τίτλου: Προπτυχιακό

Απαιτήσεις εισαγωγής: Πανελλήνιες εξετάσεις, Κατατακτήριες εξετάσεις, Ειδικές κατηγορίες

Απαιτήσεις του προγράμματος: Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και σε μαθήματα κατ’επιλογήν υποχρεωτικά. Η εξέταση γίνεται προφορικά/γραπτά, μέσω εργασίας ή συνδυαστικά με τους προηγούμενους τρόπους. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται: 240 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Πρακτικής άσκησης στο Επάγγελμα ή 43 μαθήματα, εάν ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει την Πτυχιακή Εργασία.

Σύστημα βαθμολογίας, κατανομή βαθμών: Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 8 εξάμηνα, 240 ECTS

Τρόπος σπουδών: Πλήρης φοίτηση

Επαγγελματικό καθεστώς: Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα επαρκεί το πτυχίο.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: Η πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές επιτυγχάνεται με ποικίλους τρόπους