Προκηρύξεις θέσεων εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οι πληροφορίες και οι αιτήσεις για τη μία (1) θέση μόνιμου ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπ/σης, Π.Ε., στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία βρίσκονται και στους παρακάτω συνδέσμους.  ...

Περισσότερα