Σκοπός και Φυσιογνωμία του Τμήματος

Το Τµήµα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) ανήκει στη Σχολή Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και έχει ως γνωστικό αντικείμενο την μελέτη, την έρευνα και την προώθηση του επιστημονικού πεδίου της Αγωγής της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, και της ανθρωπιστικής παιδείας γενικότερα. Η διδασκαλία και η έρευνα αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες του έργου του ΤΑΦΠΠΗ. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και η κατανόηση μεθόδων από τις/τους φοιτήτριες/τές ως απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος καθίστανται ικανοί και μπορούν να εργάζονται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, θα μπορούν να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν μεθόδους και εργαλεία της επιστημονικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Οι σπουδές στο εν λόγω Τμήμα χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα και σύγχρονο προσανατολισμό και παρέχουν στις/στους φοιτήτριες/τές την δυνατότητα να καλλιεργούν επιμέρους κλίσεις και ενδιαφέροντα.