Σκοπός και Φυσιογνωμία του Τμήματος

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) ανήκει στη Σχολή Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και λειτουργεί ως Πανεπιστημιακό Τμήμα από το 2018 (Ν. 4521, ΦΕΚ 38/2.3.2018). Εστιάζει στην μελέτη, την έρευνα και την εκπαίδευση στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της αγωγής της πρώιμης παιδικής ηλικίας, και της ανθρωπιστικής παιδείας γενικότερα, και επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων και προγραμμάτων κατάλληλων για την ολόπλευρη ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων (κινητική, κοινωνική, συναισθηματική, αισθητική, νοητική και γλωσσική), σε ποιοτικώς κατάλληλα παιδαγωγικά περιβάλλοντα.
  • Ψυχολογική ανάπτυξη τυπικά αναπτυσσόμενων βρεφών και νηπίων αλλά και βρεφών και νηπίων με αναπτυξιακές διαταραχές, αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού παιδαγωγικών πρακτικών.
  • Μελέτη κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και λειτουργούν οι θεσμοί προσχολικής ηλικίας καθώς και της αναγκαιότητας λειτουργίας αυτών των θεσμών για την εύρυθμη λειτουργία, συνοχή και απόδοση της κοινωνίας (κοινωνικές και οικονομικές έρευνες).
  • Διερεύνηση πολιτισμικού περιβάλλοντος το οποίο ενισχύει την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αγωγής και φροντίδας τους.
  • Μελέτη στοιχείων, συνθηκών και καταστάσεων τα οποία προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών και βοηθούν στην βέλτιστη παροχή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) είναι η εκπαίδευση των παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας αναφορικά με τις θεωρίες, τις μεθόδους και την παιδαγωγική και διδακτική πρακτική για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας, η ανάπτυξη και απόκτηση γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής και η παροχή στις/στους φοιτήτριες/τές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθώς και η μελέτη και έρευνα στο ευρύτερο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος καθίστανται ικανοί και μπορούν να εργάζονται σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων από τον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, που συγκροτούν τους τέσσερις (4) άξονες/ομάδες μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, δηλ. Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης – Διοίκηση & Οικονομία της Εκπαίδευσης, Αισθητική Παιδεία & Πολιτισμός, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, και θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Οι σπουδές στο εν λόγω Τμήμα χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα και σύγχρονο προσανατολισμό και παρέχουν στις/στους φοιτήτριες/τές την δυνατότητα να καλλιεργούν επιμέρους κλίσεις και ενδιαφέροντα.