Μεταδιδακτορική Έρευνα

Γενικές Πληροφορίες 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ερευνητικού έργου, το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.), στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το  Τμήμα, αλλά και σε συναφή πεδία. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν (κατά τη διάρκεια όλου του έτους) οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού. Η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 827/τ.Β΄/08-03-2019). Αποβλέπει στην δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, στη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας με την ενίσχυση νέων, ικανών, επιστημόνων οι οποίοι θα συμβάλουν σημαντικά στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας. Συμβάλλει τόσο στην αναβάθμιση της ερευνητικής διαδικασίας όσο και στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους του Τμήματος, αλλά και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

 

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Υπόδειγμα Πρότασης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες του Τμήματος

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μελή Συμβουλευτικής Επιτροπής Τίτλος Μεταδιδακτορικής Διατριβής Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ   Λέλα Γώγου 1.Λέλα Γώγου,Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
(Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
2.Νικολάου Σουζάννα-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
3. Γιαβρίμης Παναγιώτης,
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα
«Οι αναπαραστάσεις των παιδιών με εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας μέσα από το λόγο των μητέρων. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση» Γ.Σ. 22/9-11-2020
ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΗ   Κωνσταντίνος Πετρογιάννης 1. Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής, (Επιβλέπων Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Γνωστικό Αντικείμενο:
Αναπτυξιακή ψυχολογία με έμφαση στην εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον.
2. Κωνσταντίνα Ρέντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή και Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Παν/μιο Ιωαννίνων
3. Ευθυμία Πεντέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική,
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
«Η Διερεύνηση των Επιδράσεων των Χαρακτηριστικών της Γειτονιάς στην Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (2-6 χρονών)» Γ.Σ. 23/24-10-2022