Μεταδιδακτορική Έρευνα

Γενικές Πληροφορίες 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ερευνητικού έργου, το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.), στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το  Τμήμα, αλλά και σε συναφή πεδία. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν (κατά τη διάρκεια όλου του έτους) οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού. Η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 827/τ.Β΄/08-03-2019). Αποβλέπει στην δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, στη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας με την ενίσχυση νέων, ικανών, επιστημόνων οι οποίοι θα συμβάλουν σημαντικά στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας. Συμβάλλει τόσο στην αναβάθμιση της ερευνητικής διαδικασίας όσο και στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους του Τμήματος, αλλά και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (από 22.5.2024)

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Υπόδειγμα Πρότασης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες του Τμήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2023-2024-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ