Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε Ακαδημαϊκό έτος κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, ενώ η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.  

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (Άρθρο 49). 

Άρθρο 49. Εγγραφή μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων  

  1. Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε γραπτή εξέταση τριών (3) μαθημάτων, τα οποία ορίζει με απόφασή της η Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
  2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το εξάμηνο εισαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. 
  3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και συνοδεύονται από αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών, ενώ για πτυχιούχους Ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον αρμόδιο φορέα.
  4. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν δύνανται να εξεταστούν γραπτώς.
  5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
  6. Οι επιτυχόντες φοιτητές των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του.
  7. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει τους κατατασσομένους από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες για τις κατατακτήριες αναζητήστε τα: ΦΕΚ 3185/16.12.2013,τ.Β’, το ΦΕΚ 1329/02.07.2015 και τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017) και το ΦΕΚ 1818/29.4.2021.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για περισσότερες ανακοινώσεις για τις κατατακτήριες να παρακολουθείτε τις Ανακοινώσεις της Γραμματείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024