Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΟΛΥΝΟΗ»

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που πρόκειται να καταθέσουν αίτηση για εξέταση της πτυχιακής τους εργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο το νέο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) «Πολυνόη».

 

 1. Στο νέο Ι.Α. θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι πτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών που παρακολουθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.
 1. Για να αναρτηθούν οι εργασίες στο Ι.Α. θα πρέπει:
  • να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού Turnitin που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
  • να φέρουν έγκυρες ψηφιακές υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
  • να είναι σε μορφή .pdf 
  • να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες):
   1. το εξώφυλλο της εργασίας (σελίδα τίτλου),
   2. στην επόμενη σελίδα τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής με τις ψηφιακές υπογραφές τους και, στη συνέχεια,
   3. να περιλαμβάνεται η σχετική Δήλωση Συγγραφέα.
 1. Με την ανάρτηση της εργασίας του φοιτητή στο Ι.Α. «Πολυνόη» θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα βεβαιώνει την αυτοαπόθεση αυτή, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ανακήρυξης αποφοίτησης. Το ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο για την απόκτηση τίτλου σπουδών φοιτητή.

 

Διευκρίνηση: Δικαίωμα αλλά όχι ακαδημαϊκή υποχρέωση ανάρτησης των εργασιών τους στο Ι.Α. «Πολυνόη» έχουν και όσοι φοιτητές έχουν μεν αξιολογηθεί για την εργασία τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά συνεχίζουν να έχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ανάρτησης στο Ι.Α.  

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Ι.Α. «Πολυνόη», τις Πολιτικές και τις Οδηγίες κατάθεσης του Ι.Α. «Πολυνόη», καθώς επίσης και τη Δήλωση Συγγραφέα Πτυχιακής Εργασίας.

 

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΠΟΛΥΝΟΗ»

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΝΟΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΠΟΛΥΝΟΗ»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ