Πτυχιακές Εργασίες

Η Πτυχιακή εργασία είναι ένα μάθημα κατ’επιλογήν υποχρεωτικό. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται ατομικά από την/τον φοιτήτρια/ητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητριών/τών υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητριών/ητών τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση της Εργασίας. Ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο, είτε στο Ζ΄ είτε στο Η΄ εξάμηνο. Με αιτιολογημένο αίτημα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον εξάμηνο (Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, Αρ. Συν. 18/7-9-2021). Σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Άρθρο 40) μπορεί να δοθεί η δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον εξάμηνο, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της/του φοιτήτριας/ητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων η/ο φοιτήτρια/τής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας.

Οι φοιτήτριες/τές με αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας ή/και επιβλέποντος.

 

ΟΔΗΓΟΣ-ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΑΦΠΠΗ

 

Οδικός χάρτης εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας

 

Οδικός χάρτης εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας με ημερομηνίες_2023-2024

 

Χρονοπρογραμματισμός εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΠΟΛΥΝΟΗ»