Το Επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Το Επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (European Early Childhood Education Research Association – EECERA), καθώς και η Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’ Education Prescholaire – OMEP), ορίζουν ότι το επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας υποστηρίζει την αγωγή, φροντίδα και εκπαίδευση του παιδιού από την γέννησή του έως και την ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, τη μάθηση και την ευημερία του.  Για την επίτευξη του σκοπού αξιοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές, αναπτυξιακές και μαθησιακές θεωρίες, καθώς και θεωρίες κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, διεπιστημονικές προσεγγίσεις και έγκυρα ερευνητικά δεδομένα. H  επικέντρωση στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων του παιδιού είναι πρωταρχική για το επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας αποτελεί εξέλιξη του επαγγέλματος του Βρεφονηπιοκόμου και του εφαρμοσμένου επιστημονικού κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας1 ο οποίος είχε από το 1991 θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία έχουν καθορισθεί και κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1404/1983, άρθρο 25, παρ. 2 εδ. (γ) (ΦΕΚ 173). 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 203/τ.Α΄ /24.12.1991: 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες:

  1. στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
  2. στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και
  3. στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας. 

 

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

  1. Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.
  2. Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών. 
  3. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

3. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 

 

4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωμάτων. 

 

 Η διαδικασία μεταφοράς των δικαιωμάτων σε ΠΕ έχει δρομολογηθεί.