ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Φεβρουάριος 2022
Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021 έως και Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Σκοπός και βασικός άξονας ανάπτυξης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι αφ’ ενός η εξασφάλιση άρτιας παιδαγωγικής κατάρτισης και η παροχή ευρύτερης ανθρωπιστικής παιδείας στους πτυχιούχους του Τμήματος, που θα κληθούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της αγωγής και της φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, και αφ’ ετέρου η παροχή εις βάθος γνώσεων, εξειδικευμένου θεωρητικού και ερευνητικού υποβάθρου σε όσους επιθυμούν και δύνανται να ασχοληθούν, μελλοντικά, προκειμένου να αποτελέσουν ένα πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών στην παιδαγωγική επιστήμη και ειδικότερα στην αγωγή και φροντίδα παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Οι σπουδές διαμορφώνονται έτσι ώστε να συμπλέουν με τις διεθνείς εξελίξεις, να προωθούν την έρευνα και τη συνεργασία και να διευκολύνουν τους φοιτητές στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.