Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης που επικυρώθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση “Fully compliant” εφόσον θεωρήθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρότυπο ESG2015, για περισσότερες πληροφορίες στο https://enqa.eu/index.php/home/esg/).

Το σημαντικότερο γεγονός είναι ότι το Τμήμα μας, μετά από ένα σύνολο τροποποιήσεων και επικαιροποιήσεων διαδικασιών, κανονισμών, και πρωτίστως του προγράμματος σπουδών, που αποφάσισαν και εφάρμοσαν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος πέτυχε την Αριστεία της διαδικασίας καταγράφοντας την «Πλήρη Συμμόρφωση» σε 11 από τις 12 αρχές του προτύπου ποιότητας όπως αποτυπώνεται στο διαβιβαστικό έγγραφο της ΕΘΑΑΕ και εμφανίζεται στην Έκθεση Πιστοποίησης (σελ. 54).

Ως απόρροια της διάκρισης αυτής η πιστοποίηση ισχύει για το ανώτατο δυνατό χρονικό διάστημα των πέντε ετών, από 19-1-2023 έως 18-1-2028.

Συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου της ΕΘΑΑΕΑπόφαση Πιστοποίησης

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ