Διασφάλιση Ποιότητας

Αποστολή – Όραμα

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) από την ίδρυσή του ως πανεπιστημιακό τμήμα τον Μάρτιο του 2018 με τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει θέσει ως βασικό στόχο την κατάλληλη εκπαίδευση των παιδαγωγών για την προσχολική ηλικία αναφορικά με τις θεωρίες, τις μεθόδους και την παιδαγωγική και διδακτική πρακτική για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας, την ανάπτυξη και απόκτηση γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής και την παροχή στις/στους φοιτήτριες/τές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθώς    και τη μελέτη και έρευνα στο ευρύτερο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής

 

Στρατηγική του Τμήματος ως προς την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη

Το Τμήμα παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τις επιστημονικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο που θεραπεύει, την Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, συμβάλει στην κοινωνική ανάπτυξη και στην ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα από την προετοιμασία ικανών παιδαγωγών που μπορούν να στελεχώσουν αποτελεσματικά δομές παροχής υπηρεσιών αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και τη συμμετοχή του Τμήματος σε συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς (π.χ. εμβληματική συμφωνία με τον Δήμο Αθηναίων και τον οργανισμό «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών», συμμετοχή στις δράσεις του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου κ.ά.).

Ως παιδαγωγικό ακαδημαϊκό Τμήμα, με κύριο προσανατολισμό στην προσχολική αγωγή και φροντίδα, η επικέντρωση του ΤΑΦΠΠΗ είναι στο παιδί, την οικογένεια και στα ανθρώπινα και κοινωνικά συστήματα, αφού η επίτευξη της ανθρώπινης ευημερίας βασίζεται στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου και στην συνειδητοποίηση της «κοινωνικής οικολογίας», ως το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, η καλλιέργεια της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εναρμόνισης του φυσικού κεφαλαίου και της εμβάθυνσης του όρου οικονομική αξία, μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των προσπαθειών μεταξύ και εντός των κοινοτήτων, διέπουν το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, το Τμήμα με το νέο πρόγραμμα σπουδών λειτουργεί με πληρέστερη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων, για την προώθηση και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο, στοιχείο που του προσδίδει θετικές προοπτικές επιστημονικής ανάπτυξης.

 

Πολιτική Ποιότητας

Με τον όρο Διασφάλιση Ποιότητας νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ αλλά και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τίτλων τους αναδεικνύεται ως θεμελιώδης στόχος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος και Ακαδημαϊκών Μονάδων όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η πολιτική του Τμήματος αποσκοπεί στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου.

 

Στοχοθεσία

Η διαδικασία στοχοθεσίας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί, καθένας από τους οποίους επιμερίζεται σε στόχους ποιότητας. Το σύνολο των στόχων ποιότητας αποτυπώνεται σε δείκτες ποιότητας οι οποίοι υποδεικνύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και εναρμονίζονται, στο πλαίσιο του σεβασμού στη φυσιογνωμία και την αυτονομία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η μέτρηση, παρακολούθηση, τροποποίηση, ενίσχυση ή αντικατάσταση των στόχων ποιότητας και των αντίστοιχων δεικτών ποιότητας συνιστούν βασικό πυλώνα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Οι βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία εναρμονίζονται και απορρέουν και από την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνδέονται άμεσα με τους άξονες στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου. Οι βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος υλοποιούνται μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ενώ έχουν οριστεί δείκτες απόδοσης, η μέτρηση και παρακολούθηση των οποίων είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση της αποστολής του Τμήματος μέσω της αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησής του.

 

Εσωτερική αξιολόγηση

Σκοπός της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του. Η άποψη αυτή στοιχειοθετείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, με στόχο (1) την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος, (2) την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης, (3) τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης, (4) την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό και (5) τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό.

Η ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών διαφυλάσσεται από τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που συντονίζεται από την Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο Νόμο 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α’/2.8.2005: Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος) και ειδικά στα άρθρα, 4, 5, 6, καθώς και στο άρθρο 38 του Ν. 3848/2010 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3374/2005, και διενεργείται με τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών του Τμήματος και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης αποτυπώνονται στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται από την ΟΜΕΑ και δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Με βάση την έκθεση αυτή, αποφασίζονται οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία αποτελείται από τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

Ακαδημαϊκό έτος 2023-24

  • Σαϊτη Α.(Συντονιστής της ΟΜΕΑ)

  • Μουσένα Ε.

  • Καλεσοπούλου Δ.

  • Κωνσταντουλάκη Κ.

  • Ναυρίδη Α.

 

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2019-20

 

Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μάθησης-διδασκαλίας της ΜΟΔΙΠ