Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος και τομείς αρμοδιοτήτων τμήματος και ειδικές απασχολήσεις μελών ΔΕΠ και Ε.Δ.Ι.Π. (για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2021-2022).

 

 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Αποτίμηση ισχύοντος προγράμματος
 • Συγκέντρωση προτάσεων για τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες κτλ.
 • Συγκριτική ανάλυση με άλλα ελληνικά και με διεθνή δεδομένα
 • Επανακαθορισμός στόχων ρόλου και φυσιογνωμίας Τμήματος
 • Μελέτη του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών
 • Μελέτη των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο όπως προκύπτουν από τυχόν αλλαγές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
 • Συλλογή και μελέτη προτάσεων για αλλαγή μαθημάτων, αλλαγή τίτλων μαθήματος ή μαθημάτων, αλλαγή περιγράμματος μαθημάτων.
 • Κατάθεση με τεκμηρίωση του νέου προγράμματος σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος για επικύρωση.
 • Μετά την επικύρωση του νέου προγράμματος σπουδών όπως προκύπτει από την επικύρωση ή τροποποίηση των προτάσεων στη ΓΣ του Τμήματος μελετάται και κατατίθεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του παλαιού με το νέο πρόγραμμα σπουδών
 • Μελέτη των αιτημάτων των φοιτητών για την αντιστοίχιση μαθημάτων είτε μετά την πραγματοποίηση προγράμματος Erasmus (σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή) είτε φοιτητών που εισάγονται στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις και κατάθεση της πρότασης στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Καταγραφή τρόπων εξέτασης των μαθημάτων Παπαηλιού Γώγου Σιδηροπούλου Σαϊτη Μουσένα Παλαιολόγου Αγγελή Ρουφίδου
 • Υπολογισμός ECTS, εξέταση μεταβολών.
 • Αντιστοιχίσεις ECTS μεταξύ μαθημάτων που τροποποιούνται στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Αντιστοιχίσεις ECTS μεταξύ των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus και του προγράμματος σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ

Παπαηλιού

Γώγου

Σιδηροπούλου

Σαϊτη Μουσένα

Παλαιολόγου

Αγγελή

Ρουφίδου

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Προετοιμασία προτάσεων, προγράμματος  
 • Κατάρτιση του πρότασης/προγράμματος 
 • Διαχείριση του προγράμματος απέναντι στο ΥΠΑΙΘ και ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 
 • Συντονισμός των διδασκόντων 
 • Μελέτη κανονισμού ίδρυσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
 • Μελέτη και αξιολόγηση νέων προτάσεων ίδρυσης ΜΠΣ ή συνεργασίας με άλλα Τμήματα και Ιδρύματα 
 • Ενημέρωση των φοιτητών για το ΠΜΣ 
 • Επεξεργασία τρόπων προώθησης των ΠΜΣ

Σαϊτη

Πετρογιάννης

Σιδηροπούλου

Παλαιολόγου

Οδηγού Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαγράμματα μαθημάτων
 • Προτάσεις για αναθεώρηση, αλλαγές
 • Επιμέλεια και επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των εκάστοτε μαθημάτων.
 • Επιμέλεια μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα του Οδηγού Σπουδών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των εκάστοτε μαθημάτων

Καλεσοπούλου

Παλαιολόγου

Χατζιδάκη

Ρέτσιου

 

Πτυχιακής Εργασίας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Αναμόρφωση, επικαιροποίηση, αξιοποίηση προτάσεων για τον κανονισμό και την διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
 • Ενημέρωση των φοιτητών για την Πτυχιακή Εργασία
 • Η επιτροπή οδηγού εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) προβαίνει στη διαμόρφωση και συγγραφή του οδηγού ενημέρωσης των φοιτητών για τις Πτυχιακές Εργασίες και τον θέτει προς επικύρωση στη Γ.Σ. του Τμήματος. Προηγουμένως θα έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
  • Αναζήτηση αντίστοιχων οδηγιών ομοειδών τμημάτων (εσωτερικού & εξωτερικού)
  • Προσαρμογή στα δεδομένα που βρέθηκαν
  • Ορισμό διαδικασιών υποβολής προτάσεων και ανάθεσης θέματος
  • Ορισμό διαδικασιών έναρξης και εκπόνησης Π.Ε.
  • Ορισμό τρόπου παρουσίασης και κατάθεσης Π.Ε.

Πετρογιάννης

Ναυρίδη

Χατζηγιάννη

Ρουφίδου

 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Κατάρτιση και αναμόρφωση του προγράμματος
 • Εποπτεία υλοποίησής του
 • Εποπτεία της πρακτικής άσκησης
 • Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών & επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς
 • Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος
 • Συντονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διατύπωση και επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος συμπληρώνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ.
 • Ενημέρωση του φορέα υποδοχής εγγράφως με το σύνολο των εργασιών που θα  απασχολείται   ο φοιτητής/ φοιτήτρια που πηγαίνει για πρακτική για να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις
 • Αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών σε έντυπη μορφή για τις υποχρεώσεις τους για  την πρακτική άσκηση ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις.
 • Πλαίσιο και σχεδιασμός δράσης. Ενημέρωση των φοιτητών. Καθοδήγηση και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών τους κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Πληροφόρηση και αναζητήσεις από ειδικές ιστοσελίδες.
 • Ανάπτυξη δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Εύρεση και συνεργασία κατάλληλων φορέων με αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων
 • Έγκριση θέσεων. Εξασφάλιση θέσεων Πρακτικής Άσκησης με έμφαση την στοχευόμενη απασχόληση σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών-εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Επικαιροποίηση στα έντυπα προετοιμασίας και ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης. Οδηγίες για το παραδοτέο υλικό των φοιτητών και εποπτών (βιβλίο πρακτικής, ερωτηματολόγια κλπ.)
 • Τυπικοί και μη τυπικοί τρόποι αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης
 • Ένταξη Πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η συμβολή του στην βελτίωση της Πρακτικής άσκησης.
 • Συνεργασία με την Επιτροπή Erasmus για πρακτική άσκηση των φοιτητών στο εξωτερικό
 • Συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής Προγράμματος Εργαστηριακών μαθημάτων για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με φορείς

 

Αγγελή

Ρουφίδου

Κατσιάδα

Προγράμματος Εργαστηριακών Μαθημάτων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Κατάρτιση και αναμόρφωση του προγράμματος
 • Εποπτεία υλοποίησής του
 • Εποπτεία των εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε ΒΝΣ
 • Συντονίζει την ορθή και έγκαιρη οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων του τμήματος που πραγματοποιούνται σε ΒΝΣ και αφορά σε:
 • Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών & επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς
 • Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους κοινοποιεί έγγραφο στους φορείς υποδοχής των φοιτητών/τριών για έγκριση αποδοχής των φοιτητών/τριών
 • Σε δεύτερο χρόνο, κοινοποιεί σε συνεργασία με την γραμματεία του τμήματος στους ΒΝΣ με έγγραφο, τα ονόματα των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την εργαστηριακή άσκηση στον χώρο τους. Τα έγγραφα με τα ονόματα των φοιτητών ετοιμάζονται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες των εργαστηρίων που τα πραγματοποιούν και  συγκεντρώνονται από την επιτροπή.
 • Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος
 • Συντονίζει τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στον χώρο του τμήματος
 • Συντονίζει την οργάνωση των εργαστηρίων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος
 • Συγκεντρώνει πιθανές ανάγκες των εργαστηρίων ( αναλώσιμα υλικά ) ή άλλες ανάγκες εξοπλισμού, βλάβες κτλ. από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες των εργαστηρίων.
 • Συγκεντρώνει πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται στους ΒΝΣ ή στα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο χώρο του τμήματος και ενημερώνει την ΓΣ του Τμήματος.
 • Συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής Άσκησης για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με φορείς

 

Κατσιάδα

Σιδηροπούλου

Ρουφίδου

Χατζιδάκη

Αγγελή

Ρέτσιου

Σωτηρίου

Εξετάσεις, Ωρολόγιο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαμόρφωση, προγραμματισμός ωρολογίου προγράμματος
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Αιθουσολογίου που ορίζεται από το Τμήμα
 • Οργανώνει την απρόσκοπτη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος και των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών).
 • Διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τμήματος, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων /διδασκουσών
 • Διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξεταστικών περιόδων (χειμερινού & εαρινού εξαμήνου, Σεπτεμβρίου) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τμήματος, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/διδασκουσών.
 • Ενημερώνει το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό για τις υποχρεώσεις του για την εξεταστική περίοδο
 •  

 

Αγγελή

Χατζηγιάννη

Χατζιδάκη

Ρέτσιου

Παρουσίαση Τμήματος (Open Days)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ενημέρωση φοιτητών ή κοινού για το πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του Τμήματος
 • Η επιτροπή συλλέγει και οργανώνει το απαραίτητο υλικό προκειμένου να προετοιμάσει τις παρουσιάσεις του Τμήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Συνοπτικά προβαίνει στα κάτωθι:
  • Αναζήτηση υπάρχοντος υλικού
  • Επιλογή κατάλληλου υλικού
  • Προσδιορισμός φιλοσοφίας περιεχομένου παρουσίασης
  • Σχεδιασμός και οργάνωση της παρουσίασης του υλικού

Μουσένα (ΠΑΙ)

Παπαηλιού (ΨΥΧ)

Σαΐτη (ΚΔΟΕ)

Καλεσοπούλου (ΑΠΠ)

Αγγελή (ΠΑΙ)

Ηθικής & Δεοντολογίας στην Έρευνα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Σύνδεση με την Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑΔΑ
 • Ζητήματα που άπτονται της δεοντολογίας αποφάσεων και έρευνας του ΤΑΦΠΠΗ.
 • Εξέταση συνεργασιών με φορείς και δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές.
 • Επεξεργασία διαδικασιών έρευνας
 • Βάση Εθελοντών: Δράση της επιτροπής στις μαιευτικές κλινικές της χώρας μας.
 • Βάση Εθελοντών για νήπια μέχρι 5 ετών σε παιδικούς σταθμούς.

Γώγου

Σαϊτη

Μουσένα

Παλαιολόγου

Ναυρίδη

Βιβλιοθήκης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Οργάνωση ενημέρωσης των φοιτητών από μέλη της βιβλιοθήκης για εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών
 • Συνεργασία με Βιβλιοθήκες (ΠΑΔΑ κλπ.)
 • Συνεργασία με εκδόσεις
 • Έμφαση στην πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία πρώιμης παιδικής ηλικίας
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ Τμήματος και Βιβλιοθήκης

Χατζιδάκη

Σωτηρίου

Ρουφίδου

Ναυρίδη

 

Ιστότοπου του Τμήματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας βάση προδιαγραφών
 • Επικοινωνία-συνεργασία με τα αρμόδια τεχνικά τμήματα για επίλυση ζητημάτων
 • Ενημέρωση και διαμεσολάβηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ και της γραμματείας για αναρτήσεις στον ιστότοπο
 • Συνεχής επικαιροποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Χατζηγιάννη

Παλαιολόγου

Ναυρίδη

Ρέτσιου

Πρότυπος Παιδικός Σταθμός του ΠΑΔΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Επιστημονική εποπτεία
 • Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού
 • Σύνταξη παιδαγωγικού προγράμματος
 • Σύνταξη επιμορφωτικού προγράμματος
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων/δράσεων

Σιδηροπούλου

Μουσένα

Κατσιάδα

Χατζηγιάννη

Αγγελή

Ρουφίδου

Πετρογιάννης

Σαίτη

Καλεσοπούλου

Χατζιδάκη

Δράσεις Erasmus – Διεθνής Κινητικότητα – Διμερείς Συμφωνίες με Ιδρύματα του Εξωτερικού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Καθοδήγηση και ενημέρωση των φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού για προγράμματα Erasmus,
 • Καθοδήγηση και ενημέρωση αλλοδαπών φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού για επίσκεψη στο τμήμα μας μέσω προγραμμάτων Erasmus
 • Συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής Άσκησης για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των φοιτητών μέσω προγραμμάτων Erasmus
 • Συνεργασία με την επιτροπή ιστοσελίδας για ανάρτηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών Erasmus
 • Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών μονάδων και εισήγηση προς το τμήμα
 • Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων
 • Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και διεύρυνσης του προγράμματος
 • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος Erasmus από το Γραφείο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου και την Ιστοσελίδα του.
 • Ενημέρωση για Πανεπιστήμια και Τμήματα που μπορούν να γίνουν ανταλλαγές μέσω του προγράμματος.
 • Μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων που εμπλέκονται σε ανταλλαγές και αντιστοίχιση των μαθημάτων τους με το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ και των ECTS.
 • Ενημέρωση φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus.
 • Συλλογή και επεξεργασία υλικού από φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Χατζηγιάννη

Ρέτσιου

Σωτηρίου

Επιτροπή Υπεύθυνων Ετών, Φοιτητικά θέματα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ανάδειξη φοιτητικών επιτροπών ετών
 • Συνεργασία με τους διδάσκοντες για θέματα προγράμματος σπουδών
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική των φοιτητών/φοιτητριών ατομικά ή ομαδικά για θέματα προγράμματος σπουδών του έτους
 • Συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο

Α’ έτος: Παπαηλιού

Β’ έτος: Παλαιολόγου

Γ’ έτος: Σιδηροπούλου

Δ’ έτος: Αγγελή

Εκδόσεις Προγραμμάτων Σπουδών και Πληροφόρησης, Προβολή του Τμήματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για φοιτητές Τμήματος και για μαθητικό πληθυσμό
 • Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Τμήματος στην αγγλική γλώσσα
 • Διαμόρφωση Τρίπτυχου του Τμήματος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
 • Διαμόρφωση αφίσας
 • Διαμόρφωση φακέλου με τα χαρακτηριστικά του Τμήματος.
 • Διαμόρφωση παρουσίασης (ppt).
 • Συνεργασία με την επιτροπή παρουσίασης του Τμήματος

Μουσένα

Καλεσοπούλου

Ναυρίδη

Σωτηρίου

Ανάπτυξη Σχέσεων με Κοινωνικούς Φορείς

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές
 • Συνεργασία με παράγοντες προσχολικής αγωγής
 • Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες
 • Επαφή με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την συνεργασία σε θέματα που άπτονται γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
 • Μελέτη προτάσεων για συνεργασία ή συμμετοχή του Τμήματος σε διάφορες εκδηλώσεις ή συνεργασίες τόσο για την προβολή του Τμήματος όσο και τη διάχυση της γνώσης σε θέματα που αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνία.
 • Κατάθεση μεμονωμένων προτάσεων μέλους ΔΕΠ για τυχόν συνεργασία ή επαφή του με κοινωνικούς φορείς.
 • Ενημέρωση της Συνέλευσης και κατάθεση πρότασης προς επικύρωση, για τυχόν συνεργασίες και επαφές του Τμήματος με κοινωνικούς φορείς.

Ρουφίδου

Ναυρίδη

Χατζιδάκη

Ρέτσιου

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,
 • Ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές,
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος
 • Εισηγείται προς το τμήμα για λήψη αποφάσεων που συνδέονται με την αξιολόγηση
 • Επικοινωνία με ΜΟΔΙΠ
 • Συγκέντρωση στοιχείων
 • Συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου
 • Ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης του Τμήματος

 

Πετρογιάννης

Σιδηροπούλου

Παπαηλιού

Σαϊτη

Μουσένα

Παλαιολόγου

Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εξοπλισμού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)

Επιτροπή Χαρακτηρισμού των προς Απόσυρση και Διαγραφή Παγίων Ειδών  Εξοπλισμού

 • Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού
 • Επαφή με το Τμήμα Προμηθειών
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και χρήσης
 • Μπορεί να προτείνει για επαναχρησιμοποίηση είδη που έχουν δηλωθεί προς απόσυρση από τους Υπολόγους
 • Μπορεί να προτείνει για παραχώρηση (δωρεά) είδη που έχουν δηλωθεί προς απόσυρση από τους Υπολόγους
 • Συντάσσει πρακτικό Χαρακτηρισμού στο οποίο αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες και οι αιτίες αλλοιώσεως

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/α/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α/06.09.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλισης της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/Β/21.10.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Καλεσοπούλου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 2. Χατζιδάκη Ζωή, Λέκτορας Εφαρμογών, Μέλος
 3. Σωτηρίου Χριστίνα, Ε.Δ.Ι.Π., Μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλαιολόγου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 2. Κατσιάδα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 3. Μουσένα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Καταστροφών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)

Επιτροπή Καταστροφής των προς Απόσυρση και Διαγραφή Παγίων Ειδών Εξοπλισμού

 • Αρμόδια για τον χαρακτηρισμό και την καταγραφή των προς απόσυρση ειδών του Τμήματος
 • Επικοινωνία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΑΔΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/α/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α/06.09.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλισης της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/Β/21.10.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τη Διαδικασία Απόσυρσης και Διαγραφής Παγίων Ειδών Εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πράξη Συγκλήτου 5/26.04.2021 Θέμα 4ο)
 6. Την σχετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαηλιού Χριστίνα, Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 2. Ρουφίδου Ειρήνη, Λέκτορας Εφαρμογών, Μέλος
 3. Ρέτσιου Στυλιανή, Ε.Δ.Ι.Π., Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Χατζηγιάννη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 2. Αγγελή Βαρβάρα, Λέκτορας Εφαρμογών,
 3. Πετρογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Προβολή και επίλυση φοιτητικών θεμάτων
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών για το προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών για μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών για ακαδημαϊκά ή προσωπικά θέματα που δημιουργούν εμπόδια στις σπουδές τους
 • Συνεργασία με τη γραμματεία, μέλη ΔΕΠ και λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό για την επίλυση φοιτητικών θεμάτων
 • Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες του ΠΑΔΑ
 • Διαχείριση φόρμας παραπόνων φοιτητών
 • Συνεργασία με το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του τμήματος
Κατσιάδα

Καθηγητές-Σύμβουλοι Φ.μ.Ε.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών με ειδικές ανάγκες για ακαδημαϊκά ή προσωπικά θέματα που δημιουργούν εμπόδια στις σπουδές τους
 • Συνεργασία με τη γραμματεία, μέλη ΔΕΠ και λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό για την επίλυση ακαδημαϊκών θεμάτων των φοιτητών με ειδικές ανάγκες
 • Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες του ΠΑΔΑ

Παπαηλιού

Ναυρίδη (αναπληρώτρια)

ΕΛΚΕ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Εκπροσωπεί το τμήμα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Μουσένα

Σιδηροπούλου (αναπληρώτρια)

Υπεύθυνος Τμήματος για το Αιθουσολόγιο του ΠΑΔΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Υπεύθυνος Τμήματος για το Αιθουσολόγιο του ΠΑΔΑ
Ρέτσιου

Πρόγραμμα Erasmus

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Εκπροσωπεί το τμήμα στο Γραφείο Erasmus  του ΠΑΔΑ.

Χατζηγιάννη

Σωτηρίου (αναπληρώτρια)

 

 

 

Υπεύθυνος Covid

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Υπεύθυνος για την ενημέρωση και ορθή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου διαχείρισης Κρούσματος του ΠΑΔΑ
 • Ενημέρωση φοιτητών, καθηγητών και λοιπού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την ορθή εφαρμογή των υγιεινομικών πρωτοκόλλων και του Πρωτοκόλλου διαχείρισης Κρούσματος του ΠΑΔΑ
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΑΔΑ

Χατζιδάκη

 

 

 

Συντονιστής εθελοντικής ομάδας φοιτητών του ΤΑΦΠΠΗ για παιδαγωγικές δράσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Συντονίζει την πρωτοβουλία συγκρότησης εθελοντικής ομάδας φοιτητριών/τών για την ανάληψη παιδαγωγικών δράσεων σε πλαίσια/δομές που φιλοξενούν παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Οργάνωση ομάδων εθελοντών φοιτητών για εκδηλώσεις του Τμήματος.

Κατσιάδα

 

 

 

Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης Διαμεσολάβησης, & Καινοτομίας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαμεσολαβεί μεταξύ Τμήματος και Γραφείου Διασύνδεσης Διαμεσολάβησης, & Καινοτομίας για θέματα των αποφοίτων του Τμήματος

Κατσιάδα