Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος και τομείς αρμοδιοτήτων τμήματος και ειδικές απασχολήσεις μελών ΔΕΠ, Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.  (για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2023-2024).

 

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Παρότρυνση του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών/τριών για συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης,
 • Συλλογή ερωτηματολογίων αξιολόγησης του διδακτικού έργου και των προσφερόμενων μαθημάτων από τους/ις φοιτητές/τριες
 • Εξέταση των δεδομένων που έχουν καταθέσει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στη σχετική πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ σχετικά με το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο τους, τις αξιολογήσεις των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες και τις αξιολογήσεις του ΠΠΣ από τους/τις αποφοίτους του Τμήματος,
 • Σύνταξη ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης.
 • Σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ και των παραρτημάτων αυτής.
 • Παρακολούθηση αξιολογικών δεικτών κατάταξης του Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Επικοινωνία με ΜΟΔΙΠ.

 

Σαϊτη Α.

Μουσένα Ε.

Καλεσοπούλου Δ.

Κωνσταντουλάκη Κ.

Ναυρίδη Α.

 

 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών & Πτυχιακής Εργασίας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο]  της επιτροπής)

·        Διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ ώστε να προσαρμόζεται στις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, τις ερευνητικές τάσεις, τις διδακτικές ανάγκες και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, με γνώμονα την αποστολή του Τμήματος. Αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών προβλημάτων κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ.

·        Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση εξελίξεων στα προγράμματα συναφών τμημάτων στα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

·        Συγκέντρωση προτάσεων για τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες κτλ.

·        Επανακαθορισμός στόχων, ρόλου και φυσιογνωμίας Τμήματος

·        Μελέτη του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών

·        Μελέτη των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο όπως προκύπτουν από τυχόν αλλαγές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος

·        Συλλογή και μελέτη προτάσεων για αλλαγή μαθημάτων, αλλαγή τίτλων μαθήματος ή μαθημάτων, αλλαγή περιγράμματος μαθημάτων.

·        Κατάθεση με τεκμηρίωση του νέου προγράμματος σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος για επικύρωση.

·        Μετά την επικύρωση του νέου προγράμματος σπουδών όπως προκύπτει από την επικύρωση ή τροποποίηση των προτάσεων στη ΓΣ του Τμήματος μελετάται και κατατίθεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του παλαιού με το νέο πρόγραμμα σπουδών

·        Μελέτη των αιτημάτων των φοιτητών για την αντιστοίχιση μαθημάτων είτε μετά την πραγματοποίηση προγράμματος  Erasmus ( σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή) είτε φοιτητών που εισάγονται στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις και κατάθεση της πρότασης στη Συνέλευση του Τμήματος.

·        Καταγραφή τρόπων εξέτασης των μαθημάτων

·        Υπολογισμός ECTS, εξέταση μεταβολών.

·        Αντιστοιχίσεις ECTS μεταξύ μαθημάτων που τροποποιούνται στο πρόγραμμα σπουδών.

·        Αντιστοιχίσεις ECTS μεταξύ των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus και του προγράμματος σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ.

Πετρογιάννης Κ.

Παπαηλιού Χ.

Μουσένα Ε.

Κωνσταντουλάκη Ε.

Παλαιολόγου Χ.

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Κατάρτιση και αναμόρφωση του προγράμματος.
 • Εποπτεία υλοποίησής του προγράμματος.
 • Εποπτεία της πρακτικής άσκησης.
 • Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών & επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
 • Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος.
 • Συντονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διατύπωση και επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος συμπληρώνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ.
 • Ενημέρωση του φορέα υποδοχής εγγράφως με το σύνολο των εργασιών που θα  απασχολείται   ο φοιτητής/ φοιτήτρια που πηγαίνει για πρακτική για να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις.
 • Αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών σε έντυπη μορφή για τις υποχρεώσεις τους για  την πρακτική άσκηση ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις.
 • Πλαίσιο και σχεδιασμός δράσης. Ενημέρωση των φοιτητών. Καθοδήγηση και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών τους κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Πληροφόρηση και αναζητήσεις από ειδικές ιστοσελίδες.
 • Ανάπτυξη δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Εύρεση και συνεργασία κατάλληλων φορέων με αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.
 • Έγκριση θέσεων. Εξασφάλιση θέσεων Πρακτικής Άσκησης με έμφαση την στοχευόμενη απασχόληση σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών-εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Επικαιροποίηση στα έντυπα προετοιμασίας και ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης. Οδηγίες για το παραδοτέο υλικό των φοιτητών και εποπτών (βιβλίο πρακτικής, ερωτηματολόγια κλπ.).
 • Τυπικοί και μη τυπικοί τρόποι αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Ένταξη Πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η συμβολή του στην βελτίωση της Πρακτικής άσκησης.
 • Συνεργασία με την Επιτροπή Erasmus για πρακτική άσκηση των φοιτητών στο εξωτερικό.
 • Συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής Προγράμματος Εργαστηριακών μαθημάτων για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με φορείς.

 

Αγγελή Β.

Κατσιάδα Ε.

Σωτηροπούλου Ε.

 

Προγράμματος Εργαστηριακών Μαθημάτων

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)

·      Κατάρτιση και αναμόρφωση του προγράμματος.

·      Εποπτεία υλοποίησής του προγράμματος.

·      Εποπτεία των εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε ΒΝΣ.

·      Συντονίζει την ορθή και έγκαιρη οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων του τμήματος που πραγματοποιούνται σε ΒΝΣ και αφορά σε:

·      Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών & επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς

·      Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους κοινοποιεί έγγραφο στους φορείς υποδοχής των φοιτητών/τριών για έγκριση αποδοχής των φοιτητών/τριών

·      Σε δεύτερο χρόνο, κοινοποιεί σε συνεργασία με την γραμματεία του τμήματος  στους ΒΝΣ με έγγραφο, τα ονόματα των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την εργαστηριακή άσκηση στον χώρο τους. Τα έγγραφα με τα ονόματα των φοιτητών ετοιμάζονται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες των εργαστηρίων που τα πραγματοποιούν και  συγκεντρώνονται από την επιτροπή.

·      Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος

·        Συντονίζει τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στον χώρο του τμήματος

·        Συντονίζει την οργάνωση των εργαστηρίων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος

·        Συγκεντρώνει πιθανές ανάγκες των εργαστηρίων ( αναλώσιμα υλικά ) ή άλλες ανάγκες εξοπλισμού, βλάβες κτλ. από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες των εργαστηρίων.

·        Συγκεντρώνει πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται στους ΒΝΣ ή στα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο χώρο του τμήματος και ενημερώνει την ΓΣ του Τμήματος.

·        Συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής Άσκησης για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με φορείς.

Κατσιάδα Ε.

Σωτηροπούλου Ε.

Αγγελή Β.

Χατζιδάκη Ζ.

Ρέτσιου Σ.

Σωτηρίου Χ.

Ωρολογίου προγράμματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαμόρφωση, προγραμματισμός ωρολογίου προγράμματος
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Αιθουσολογίου που ορίζεται από το Τμήμα
 • Οργανώνει την απρόσκοπτη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος
 • Διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τμήματος, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων /διδασκουσών

Σταυρόπουλος Α.

Χατζιδάκη Ζ.

Ρέτσιου Σ.

 

Εξετάσεων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαμόρφωση, προγραμματισμός προγράμματος εξετάσεων
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Αιθουσολογίου που ορίζεται από το Τμήμα
 • Οργανώνει την απρόσκοπτη λειτουργία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών).
 • Διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξεταστικών περιόδων (χειμερινού & εαρινού εξαμήνου, Σεπτεμβρίου) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τμήματος, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/διδασκουσών.

Σωτηροπούλου Ε.

Σταυρόπουλος Α.

Πετρογιάννης Κ.

 

Βιβλιοθήκης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Οργάνωση ενημέρωσης των φοιτητών από μέλη της βιβλιοθήκης για εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών
 • Συνεργασία με Βιβλιοθήκες (ΠΑΔΑ κλπ.)
 • Συνεργασία με εκδόσεις
 • Έμφαση στην πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία πρώιμης παιδικής ηλικίας
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ Τμήματος και Βιβλιοθήκης

Παλαιολόγου Χ.

Χατζιδάκη Ζ.

Σωτηρίου Χ.

 

 

 

Διαχείρισης Ιστότοπου & Οδηγού Σπουδών του Τμήματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)

Για την Ιστοσελίδα

 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας βάση προδιαγραφών
 • Επικοινωνία-συνεργασία με τα αρμόδια τεχνικά τμήματα για επίλυση ζητημάτων
 • Ενημέρωση και διαμεσολάβηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ και της γραμματείας για αναρτήσεις στον ιστότοπο
 • Επικαιροποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Για τον Οδηγό σπουδών

 • Επιμέλεια και επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών
 • Προτάσεις για αναθεώρηση, αλλαγές

Επιμέλεια μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα του Οδηγού Σπουδών

Πετρογιάννης Κ.

Σταυρόπουλος Α.

Καλεσοπούλου Δ.

Ρέτσιου Σ.

 

Οργάνωση σεμιναρίου έρευνας & δράσεων για τους ΥΔ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
Εκπρόσωπος του Τμήματος στην δράση της ΣΔΟΚΕ με τίτλο «Η ώρα του ερευνητή»

Κωνσταντουλάκη Κ.

Παπαηλιού Χ.

Χατζηγιάννη Μ.

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Προβολή και επίλυση φοιτητικών θεμάτων
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών για το προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών για μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών για ακαδημαϊκά ή προσωπικά θέματα που δημιουργούν εμπόδια στις σπουδές τους
 • Συνεργασία με τη γραμματεία, μέλη ΔΕΠ και λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό για την επίλυση φοιτητικών θεμάτων
 • Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες του ΠΑΔΑ
 • Διαχείριση φόρμας παραπόνων φοιτητών
 • Συνεργασία με το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του τμήματος
Παλαιολόγου Χ.

Σύμβουλος Α.Μ.Ε.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική φοιτητών με ειδικές ανάγκες για ακαδημαϊκά ή προσωπικά θέματα που δημιουργούν εμπόδια στις σπουδές τους
 • Συνεργασία με τη γραμματεία, μέλη ΔΕΠ και λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό για την επίλυση ακαδημαϊκών θεμάτων των φοιτητών με ειδικές ανάγκες
 • Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες του ΠΑΔΑ

Ναυρίδη Α.

Παπαηλιού Χ.

Διαχείριση Αιθουσολογίου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Υπεύθυνος Τμήματος για το Αιθουσολόγιο του ΠΑΔΑ

Σταυρόπουλος Α.

 

 

Erasmus – Διεθνής Κινητικότητα – Διμερείς Συμφωνίες με Ιδρύματα του Εξωτερικού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Εκπροσωπεί το τμήμα στο Γραφείο Erasmus του ΠΑΔΑ.
 • Καθοδήγηση και ενημέρωση των φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού για προγράμματα Erasmus,
 • Καθοδήγηση και ενημέρωση αλλοδαπών φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού για επίσκεψη στο τμήμα μας μέσω προγραμμάτων Erasmus
 • Συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής Άσκησης για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των φοιτητών μέσω προγραμμάτων Erasmus
 • Συνεργασία με την επιτροπή ιστοσελίδας για ανάρτηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών Erasmus
 • Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών μονάδων και εισήγηση προς το τμήμα
 • Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων
 • Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και διεύρυνσης του προγράμματος
 • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος Erasmus από το Γραφείο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου και την Ιστοσελίδα του.
 • Ενημέρωση για Πανεπιστήμια και Τμήματα που μπορούν να γίνουν ανταλλαγές μέσω του προγράμματος.
 • Μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων που εμπλέκονται σε ανταλλαγές και αντιστοίχιση των μαθημάτων τους με το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ και των ECTS.
 • Ενημέρωση φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus.
 • Συλλογή και επεξεργασία υλικού από φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Χατζηγιάννη Μ.

Ρέτσιου Σ. (αναπληρώτρια)

 

 

Προετοιμασίας Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Προετοιμασία προτάσεων & Εισήγηση στη ΓΣ   
 • Προετοιμασία κατάρτισης του πρότασης/προγράμματος
 • Διαχείριση του προγράμματος έναντι του ΥΠΑΙΘ και ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ
 • Αξιολόγηση & εισήγηση στη ΓΣ νέων προτάσεων ίδρυσης ΜΠΣ ή συνεργασίας με άλλα τμήματα και Ιδρύματα
 • Ενημέρωση των φοιτητών για το ΠΜΣ
 • Επεξεργασία διαδικασιών προβολής και διάχυσης των ΠΜΣ στα οποία συμμετέχει το Τμήμα

Σαϊτη Α.

Παπαηλιού Χ.

Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τ.

Παλαιολόγου Χ.

 

 

Παρουσίασης/Προβολής του Τμήματος & Εθελοντικής ομάδας φοιτητών του ΤΑΦΠΠΗ για παιδαγωγικές δράσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ενημέρωση φοιτητών ή κοινού για το πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του Τμήματος
 • Η επιτροπή συλλέγει και οργανώνει το απαραίτητο υλικό προκειμένου να προετοιμάσει τις παρουσιάσεις του Τμήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Συνοπτικά προβαίνει στα κάτωθι:
  • Αναζήτηση υπάρχοντος υλικού
  • Επιλογή κατάλληλου υλικού
  • Προσδιορισμός φιλοσοφίας περιεχομένου παρουσίασης
  • Σχεδιασμός και οργάνωση της παρουσίασης του υλικού

Για την προβολή του Τμήματος, δράσεις πληροφόρησης:

 • Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος
 • Υλικό προβολής (π.χ. ενημερωτικό φυλλάδιο για φοιτητές Τμήματος και για μαθητικό πληθυσμό, τρίπτυχο, αφίσες, φάκελος με τα χαρακτηριστικά του Τμήματος κ.ά.).

Για την ανάπτυξη σχέσεων με κοινωνικούς φορείς:

 • Συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές
 • Συνεργασία με παράγοντες προσχολικής αγωγής
 • Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες
 • Επαφή με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την συνεργασία σε θέματα που άπτονται γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
 • Μελέτη προτάσεων για συνεργασία ή συμμετοχή του Τμήματος σε διάφορες εκδηλώσεις ή συνεργασίες τόσο για την προβολή του Τμήματος όσο και τη διάχυση της γνώσης σε θέματα που αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνία.
 • Κατάθεση μεμονωμένων προτάσεων μέλους ΔΕΠ για τυχόν συνεργασία ή επαφή του με κοινωνικούς φορείς.

Ενημέρωση της Συνέλευσης και κατάθεση πρότασης προς επικύρωση, για τυχόν συνεργασίες και επαφές του Τμήματος με κοινωνικούς φορείς.

Καλεσοπούλου Δ.

Κατσιάδα Ε.

Σωτηρίου Χ.

 

Προετοιμασίας δράσεων/εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2023-24

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 

Κατσιάδα Ε.

Παλαιολόγου Χ.

Καλεσοπούλου Δ.

Χατζιδάκη Ζ.

Ρέτσιου Σ.

Σωτηρίου Χ.