Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος και τομείς αρμοδιοτήτων τμήματος και ειδικές απασχολήσεις μελών ΔΕΠ και Ε.Δ.Ι.Π. (για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2021-2022).

 

 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Αποτίμηση ισχύοντος προγράμματος
 • Συγκέντρωση προτάσεων για τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθήκες κτλ.
 • Συγκριτική ανάλυση με άλλα ελληνικά και με διεθνή δεδομένα
 • Επανακαθορισμός στόχων ρόλου και φυσιογνωμίας Τμήματος
 • Μελέτη του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών
 • Μελέτη των διδασκομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο όπως προκύπτουν από τυχόν αλλαγές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
 • Συλλογή και μελέτη προτάσεων για αλλαγή μαθημάτων, αλλαγή τίτλων μαθήματος ή μαθημάτων, αλλαγή περιγράμματος μαθημάτων.
 • Κατάθεση με τεκμηρίωση του νέου προγράμματος σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος για επικύρωση.
 • Μετά την επικύρωση του νέου προγράμματος σπουδών όπως προκύπτει από την επικύρωση ή τροποποίηση των προτάσεων στη ΓΣ του Τμήματος μελετάται και κατατίθεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του παλαιού με το νέο πρόγραμμα σπουδών
 • Μελέτη των αιτημάτων των φοιτητών για την αντιστοίχιση μαθημάτων είτε μετά την πραγματοποίηση προγράμματος Erasmus (σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή) είτε φοιτητών που εισάγονται στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις και κατάθεση της πρότασης στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Καταγραφή τρόπων εξέτασης των μαθημάτων Παπαηλιού Γώγου Σιδηροπούλου Σαϊτη Μουσένα Παλαιολόγου Αγγελή Ρουφίδου
 • Υπολογισμός ECTS, εξέταση μεταβολών.
 • Αντιστοιχίσεις ECTS μεταξύ μαθημάτων που τροποποιούνται στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Αντιστοιχίσεις ECTS μεταξύ των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus και του προγράμματος σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ

Παπαηλιού

Γώγου

Σιδηροπούλου

Σαϊτη Μουσένα

Παλαιολόγου

Αγγελή

Ρουφίδου

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Προετοιμασία προτάσεων, προγράμματος  
 • Κατάρτιση του πρότασης/προγράμματος 
 • Διαχείριση του προγράμματος απέναντι στο ΥΠΑΙΘ και ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ 
 • Συντονισμός των διδασκόντων 
 • Μελέτη κανονισμού ίδρυσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
 • Μελέτη και αξιολόγηση νέων προτάσεων ίδρυσης ΜΠΣ ή συνεργασίας με άλλα Τμήματα και Ιδρύματα 
 • Ενημέρωση των φοιτητών για το ΠΜΣ 
 • Επεξεργασία τρόπων προώθησης των ΠΜΣ

Σαϊτη

Πετρογιάννης

Σιδηροπούλου

Παλαιολόγου

Οδηγού Σπουδών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαγράμματα μαθημάτων
 • Προτάσεις για αναθεώρηση, αλλαγές
 • Επιμέλεια και επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των εκάστοτε μαθημάτων.
 • Επιμέλεια μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα του Οδηγού Σπουδών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των εκάστοτε μαθημάτων

Καλεσοπούλου

Παλαιολόγου

Χατζιδάκη

Ρέτσιου

 

Πτυχιακής Εργασίας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Αναμόρφωση, επικαιροποίηση, αξιοποίηση προτάσεων για τον κανονισμό και την διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
 • Συγκέντρωση θεματικών πεδίων
 • Η επιτροπή οδηγού εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) προβαίνει στη διαμόρφωση και συγγραφή του οδηγού ενημέρωσης των φοιτητών για τις Πτυχιακές Εργασίες και τον θέτει προς επικύρωση στη Γ.Σ. του Τμήματος. Προηγουμένως θα έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
 • Αναζήτηση αντίστοιχων οδηγιών ομοειδών τμημάτων (εσωτερικού & εξωτερικού)
 • Προσαρμογή στα δεδομένα που βρέθηκαν
 • Συγκέντρωση από τους/τις διδάσκοντες/σες που προβλέπεται να επιβλέπουν ΠΕ των θεματικών ενοτήτων καθώς και πιθανών κριτηρίων που θέτουν οι ίδιοι (π.χ. κάποιο μάθημα) και κατάρτιση σχετικού πίνακα.
 • Ορισμό διαδικασιών υποβολής προτάσεων και ανάθεσης θέματος
 • Ορισμό διαδικασιών έναρξης και εκπόνησης Π.Ε.
 • Ορισμό τρόπου παρουσίασης και κατάθεσης Π.Ε.
 • Προτυποποίηση (επιλογή εμφάνισης εξώφυλλου, εσώφυλλου, τρόπου δεσίματος, κλπ.)

Πετρογιάννης

Μουσένα

Χατζηγιάννη

Καλεσοπούλου

Ρουφίδου

 

Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Κατάρτιση και αναμόρφωση του προγράμματος
 • Εποπτεία υλοποίησής του
 • Εποπτεία της πρακτικής άσκησης
 • Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών & επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς
 • Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος
 • Συντονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διατύπωση και επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος συμπληρώνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ.
 • Ενημέρωση του φορέα υποδοχής εγγράφως με το σύνολο των εργασιών που θα  απασχολείται   ο φοιτητής/ φοιτήτρια που πηγαίνει για πρακτική για να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις
 • Αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών σε έντυπη μορφή για τις υποχρεώσεις τους για  την πρακτική άσκηση ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις.
 • Πλαίσιο και σχεδιασμός δράσης. Ενημέρωση των φοιτητών. Καθοδήγηση και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών τους κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Πληροφόρηση και αναζητήσεις από ειδικές ιστοσελίδες.
 • Ανάπτυξη δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Εύρεση και συνεργασία κατάλληλων φορέων με αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων
 • Έγκριση θέσεων. Εξασφάλιση θέσεων Πρακτικής Άσκησης με έμφαση την στοχευόμενη απασχόληση σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών-εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Επικαιροποίηση στα έντυπα προετοιμασίας και ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης. Οδηγίες για το παραδοτέο υλικό των φοιτητών και εποπτών (βιβλίο πρακτικής, ερωτηματολόγια κλπ.)
 • Τυπικοί και μη τυπικοί τρόποι αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης
 • Ένταξη Πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η συμβολή του στην βελτίωση της Πρακτικής άσκησης.

 

Αγγελή

Ρουφίδου

Κατσιάδα

Προγράμματος Εργαστηριακών Μαθημάτων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Κατάρτιση και αναμόρφωση του προγράμματος
 • Εποπτεία υλοποίησής του
 • Εποπτεία της πρακτικής άσκησης
 • Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών & επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς
 • Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος
 • Συντονίζει την ορθή και έγκαιρη οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων του τμήματος.
 • Εργαστήρια που πραγματοποιούνται στον χώρο του τμήματος
 • Συντονίζει την οργάνωση των εργαστηρίων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/διδάσκουσες του μαθήματος
 • Συγκεντρώνει πιθανές ανάγκες των εργαστηρίων ( αναλώσιμα υλικά ) ή άλλες ανάγκες εξοπλισμού, βλάβες κτλ. από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες των εργαστηρίων.
 • Εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε βρεφονηπιακού σταθμούς
 • Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους κοινοποιεί έγγραφο στους φορείς υποδοχής των φοιτητών/τριών για έγκριση αποδοχής των φοιτητών/τριών
 • Σε δεύτερο χρόνο, κοινοποιεί σε συνεργασία με την γραμματεία του τμήματος στους ΒΝΣ με έγγραφο, τα ονόματα των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την εργαστηριακή άσκηση στον χώρο τους. Τα έγγραφα με τα ονόματα των φοιτητών ετοιμάζονται από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες των εργαστηρίων που τα πραγματοποιούν και συγκεντρώνονται από την επιτροπή .
 • Συγκεντρώνει πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται στους ΒΝΣ και ενημερώνει την ΓΣ του Τμήματος.

 

Κατσιάδα

Σιδηροπούλου Ρουφίδου

Χατζιδάκη

Αγγελή

Ρέτσιου

Σωτηρίου

Εξετάσεις, Ωρολόγιο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Διαμόρφωση, προγραμματισμός ωρολογίου προγράμματος
 • Διαχείριση Αιθουσολογίου
 • Οργανώνει την απρόσκοπτη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος και των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών).
 • Διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τμήματος, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων /διδασκουσών
 • Διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Επίσης διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τμήματος, των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/διδασκουσών.
 • Ενημερώνει το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό για τις υποχρεώσεις του για την εξεταστική περίοδο
 • Ενημερώνει το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό για τους/τις φοιτητές/τριες που εξετάζονται προφορικά

 

Αγγελή

Χατζηγιάννη

Χατζιδάκη

Ρέτσιου

Παρουσίαση Τμήματος (Open Days)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ενημέρωση φοιτητών ή κοινού για το πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του Τμήματος
 • Η επιτροπή συλλέγει και οργανώνει το απαραίτητο υλικό προκειμένου να προετοιμάσει τις παρουσιάσεις του Τμήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης. Συνοπτικά προβαίνει στα κάτωθι:
 • Αναζήτηση υπάρχοντος υλικού
 • Επιλογή κατάλληλου υλικού
 • Προσδιορισμός φιλοσοφίας περιεχομένου παρουσίασης
 • Σχεδιασμός και οργάνωση της παρουσίασης του υλικού
 • Συνεργασία με ειδικό Η/Υ, ώστε η παρουσίαση να εμπεριέχει στοιχεία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των φοιτητών (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, ειδικά εφέ, κλπ.).

 

Μουσένα (ΠΑΙ)

Παπαηλιού (ΨΥΧ)

Σαΐτη (ΚΔΟΕ)

Καλεσοπούλου (ΑΠΠ)

Αγγελή (ΠΑ)

Ηθικής & Δεοντολογίας στην Έρευνα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Σύνδεση με την Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑΔΑ
 • Ζητήματα που άπτονται της δεοντολογίας αποφάσεων και έρευνας του ΤΑΦΠΠΗ.
 • Εξέταση συνεργασιών με φορείς και δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές.
 • Επεξεργασία διαδικασιών έρευνας
 • Ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης και αναρτήσεις που αναφέρονται σε ΤΑΦΠΠΗ, ΔΕΠ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • Βάση Εθελοντών: Δράση της επιτροπής στις μαιευτικές κλινικές της χώρας μας.
 • Βάση Εθελοντών για νήπια μέχρι 5 ετών σε παιδικούς σταθμούς.

Γώγου

Παπαηλιού

Σιδηροπούλου

Σαϊτη

Μουσένα

Κατσιάδα

Παλαιολόγου

Βιβλιοθήκης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Επιτροπή βιβλιοθήκης
 • Συντονισμός παραγγελιών βιβλίων και περιοδικών
 • Εξοπλισμός, στελέχωση, λειτουργία Βιβλιοθήκης
 • Εξοικείωση φοιτητών με λειτουργία
 • Βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών
 • Έλεγχος – Έγκριση προτεινόμενων βιβλίων από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος.
 • Συνεργασία με Βιβλιοθήκες (ΠΑΔΑ κλπ.)
 • Συνεργασία με εκδόσεις
 • Λειτουργία του αναγνωστηρίου του Τμήματος – Παιγνιοθήκης
 • Έμφαση στην πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία πρώιμης παιδικής ηλικίας

Χατζιδάκη

Σωτηρίου

Ρουφίδου

 

Ιστότοπου του Τμήματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας βάση προδιαγραφών
 • Επικοινωνία-συνεργασία με τα αρμόδια τεχνικά τμήματα για επίλυση ζητημάτων
 • Ενημέρωση και διαμεσολάβηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ για αναρτήσεις στον ιστότοπο

Χατζηγιάννη

Κατσιάδα

Παλαιολόγου

Ρέτσιου

Πρότυπος Παιδικός Σταθμός του ΠΑΔΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Επιστημονική εποπτεία
 • Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού
 • Σύνταξη παιδαγωγικού προγράμματος
 • Σύνταξη επιμορφωτικού προγράμματος
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων/δράσεων

Σιδηροπούλου

Μουσένα

Κατσιάδα

Χατζηγιάννη

Αγγελή

Ρουφίδου

Πετρογιάννης

Σαίτη

Καλεσοπούλου

Χατζιδάκη

Δράσεις Erasmus – Διεθνής Κινητικότητα – Διμερείς Συμφωνίες με Ιδρύματα του Εξωτερικού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων
 • Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών μονάδων
 • Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και διεύρυνσης του προγράμματος
 • Ανάπτυξη συνεργασιών μελών ΔΕΠ με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
 • Διακρατικές – διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες
 • Ενημέρωση προς τα μέλη ΔΕΠ για τα γνωστικά αντικείμενα συναφών με το Τμήμα μας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
 • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος Erasmus από το Γραφείο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου και την Ιστοσελίδα του.
 • Ενημέρωση για Πανεπιστήμια και Τμήματα που μπορούν να γίνουν ανταλλαγές μέσω του προγράμματος.
 • Μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων που εμπλέκονται σε ανταλλαγές και αντιστοίχιση των μαθημάτων τους με το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΑΦΠΠΗ και των ECTS.
 • Ενημέρωση φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus.
 • Επεξεργασία υλικού από φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Ερευνητικές δραστηριότητες μέσω του προγράμματος Erasmus
 • Σύνταξη FAQs

Χατζηγιάννη

Ρέτσιου

Σωτηρίου

Επιτροπή Υπεύθυνων Ετών, Φοιτητικά θέματα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Ανάδειξη φοιτητικών επιτροπών ετών
 • Συνεργασία για θέματα προγράμματος σπουδών
 • Συνεργασία με τους διδάσκοντες/ διδάσκουσες των μαθημάτων επιλογής για την εύρυθμη διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής
 • Συγκέντρωση των ονομαστικών καταλόγων των φοιτητών/φοιτητριών από τους διδάσκοντες/ διδάσκουσες που παρακολουθούν τα μαθήματα επιλογής
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική των φοιτητών/φοιτητριών για τα κατά επιλογή μαθήματα

Α’ έτος: Παπαηλιού

Β’ έτος: Παλαιολόγου

Γ’ έτος: Σιδηροπούλου

Δ’ έτος: Αγγελή

Εκδόσεις Προγραμμάτων Σπουδών και Πληροφόρησης, Προβολή του Τμήματος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για φοιτητές Τμήματος και για μαθητές Λυκείων
 • Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Τμήματος στην Αγγλική Γλώσσα
 • Διαμόρφωση Τρίπτυχου του Τμήματος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
 • Διαμόρφωση αφίσας, μελέτη και σύνταξη περιεχομένου της.
 • Διαμόρφωση φακέλου με τα χαρακτηριστικά του Τμήματος.
 • Διαμόρφωση παρουσίασης (ppt).
 • Οργάνωση ομάδων εθελοντών φοιτητών για εκδηλώσεις του Τμήματος.
 • Συνεργασία των Συλλόγων εργαζομένων αποφοίτων του ΤΑΦΠΠΗ για εθελοντική συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
 • Συνεργασία με την επιτροπή παρουσίασης του Τμήματος

Μουσένα

Καλεσοπούλου

Παλαιολόγου

Σωτηρίου

Ανάπτυξη Σχέσεων με Κοινωνικούς Φορείς

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές
 • Συνεργασία με παράγοντες προσχολικής αγωγής
 • Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες
 • Επαφή με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την συνεργασία σε θέματα που άπτονται γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
 • Μελέτη προτάσεων για συνεργασία ή συμμετοχή του Τμήματος σε διάφορες εκδηλώσεις ή συνεργασίες τόσο για την προβολή του Τμήματος όσο και τη διάχυση της γνώσης σε θέματα που αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνία.
 • Κατάθεση μεμονωμένων προτάσεων μέλους ΔΕΠ για τυχόν συνεργασία ή επαφή του με κοινωνικούς φορείς.
 • Ενημέρωση της Συνέλευσης και κατάθεση πρότασης προς επικύρωση, για τυχόν συνεργασίες και επαφές του Τμήματος με κοινωνικούς φορείς.

Ρουφίδου

Κατσιάδα

Χατζιδάκη

Ρέτσιου

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Επικοινωνία με ΜΟΔΙΠ
 • Συγκέντρωση στοιχεία
 • Συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου
 • Ενημέρωση για σχετικά θέματα
 • Ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος.
 • Συλλογή στοιχείων για την Έκθεση Αξιολόγησης.
 • Αξιολόγηση και Συγγραφή της Έκθεσης Αξιολόγησης.

 

Πετρογιάννης

Σιδηροπούλου Παπαηλιού

Σαϊτη

Μουσένα

Παλαιολόγου

Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εξοπλισμού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)

Επιτροπή Χαρακτηρισμού των προς Απόσυρση και Διαγραφή Παγίων Ειδών  Εξοπλισμού

 • Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού
 • Επαφή με το Τμήμα Προμηθειών
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και χρήσης
 • Μπορεί να προτείνει για επαναχρησιμοποίηση είδη που έχουν δηλωθεί προς απόσυρση από τους Υπολόγους
 • Μπορεί να προτείνει για παραχώρηση (δωρεά) είδη που έχουν δηλωθεί προς απόσυρση από τους Υπολόγους
 • Συντάσσει πρακτικό Χαρακτηρισμού στο οποίο αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες και οι αιτίες αλλοιώσεως

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/α/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α/06.09.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλισης της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/Β/21.10.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Καλεσοπούλου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 2. Χατζιδάκη Ζωή, Λέκτορας Εφαρμογών, Μέλος
 3. Σωτηρίου Χριστίνα, Ε.Δ.Ι.Π., Μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλαιολόγου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 2. Κατσιάδα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 3. Μουσένα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Καταστροφών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)

Επιτροπή Καταστροφής των προς Απόσυρση και Διαγραφή Παγίων Ειδών Εξοπλισμού

 • Αρμόδια για τον χαρακτηρισμό και την καταγραφή των προς απόσυρση ειδών του Τμήματος
 • Επικοινωνία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΑΔΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/α/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α/06.09.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλισης της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/Β/21.10.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τη Διαδικασία Απόσυρσης και Διαγραφής Παγίων Ειδών Εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πράξη Συγκλήτου 5/26.04.2021 Θέμα 4ο)
 6. Την σχετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαηλιού Χριστίνα, Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 2. Ρουφίδου Ειρήνη, Λέκτορας Εφαρμογών, Μέλος
 3. Ρέτσιου Στυλιανή, Ε.Δ.Ι.Π., Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Χατζηγιάννη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 2. Αγγελή Βαρβάρα, Λέκτορας Εφαρμογών,
 3. Πετρογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 • Προβολή και επίλυση φοιτητικών θεμάτων
 • Θέματα σίτισης, και στέγασης φοιτητών
 • Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες του ΠΑΔΑ
Κατσιάδα

Καθηγητές-Σύμβουλοι Φ.μ.Ε.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 

Παπαηλιού

Κατσιάδα (αναπληρώτρια)

ΕΛΚΕ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 

Μουσένα

Σιδηροπούλου (αναπληρώτρια)

Υπεύθυνος Τμήματος για το Αιθουσολόγιο του ΠΑΔΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
  Ρέτσιου

Πρόγραμμα Erasmus

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ 2021-22

(Το πρώτο όνομα αντιστοιχεί στον Συντονιστή [ή Πρόεδρο] της επιτροπής)
 

Χατζηγιάννη

Σωτηρίου