ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ζ’ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ζ’ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Καλούνται οι φοιτητές του Ζ΄ και άνω εξαμήνου να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μέσω του MsTeams την Πέμπτη 14-1-2021 και ώρα 10:00-12:00, για να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση.

link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5de4c44ff00a42598b937d26d2f1f524%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c372917-9878-41e2-8096-14da3084820f&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

                                                                                           Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.