ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ)

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα με το

Άρθρο 54, Αναγνωρίσεις Μαθημάτων ισχύουν τα κάτωθι:
1. Οι φοιτητές δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος, με βαθμό και πιστωτικές μο-νάδες (ECTS) αντίστοιχες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
ομοειδές ή μη Τμήμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (α’ ή β’κύκλου σπουδών), εφόσον η ύλη τους συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων του οικείου Τμήματος.
2. Η αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για αναγνώριση μαθημάτων, είτε έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με Κατατακτήριες εξετάσεις, είτε προέρχονται από Μετεγγραφή από αντίστοιχο Τμήμα, μπορούν να αποστείλουν τα παρακάτω έγγραφα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος (ecec@uniwa.gr) μόνο από το Ακαδημαϊκο τους email  μέχρι τη ΚΥΡΙΑΚΗ 4/4/2021.

Μετά τον έλεγχο του Αίτηματος των ενδιαφερόμενων, και αφού επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, οι φοιτητές που έχουν αποστείλει Αίτημα θα ενημερωθούν στο Ακαδημαϊκο τους email από τη Γραμματεία του Τμήματος για το ποιο/ποια μαθήματα τους έχουν αναγνωριστεί. 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας γνωρίζουμε ότι όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει και παλαιότερα Αίτηση Αναγνώρισης μαθημάτων, δεν δύναται να ξανακαταθέσουν.