ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΠΟΦ.74268/ΦΕΚ 4621/2020) δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης Βελτίωσης Βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 αποκλειστικά εντός του διαστήματος

Πέμπτη 10/6/2021 έως και Κυριακή 13/6/2021

 

Σύμφωνα με σχετική  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (υπ’αριθμ.10/27-4-2021 ) ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Στα μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα κατάθεσης Αιτήματος Βελτίωσης Βαθμολογίας, μόνον εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο μέρη του μαθήματος, δηλαδή και στη θεωρία και στο εργαστήριο
  2. Στα μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος το Αίτημα Βελτίωσης Βαθμολογίας μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο το θεωρητικό μέρος.
  3. Δεν δύναται να υποβληθεί Αίτημα Βελτίωσης Βαθμολογίας για το εργαστηριακό μέρος ενός μαθήματος.
  4. Δεν μπορεί να υποβληθεί Αίτημα Βελτίωσης Βαθμολογίας για μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε άλλο Τμήμα και έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του οικείου Τμήματος.
  5. Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατόπιν Αιτήματος Βελτίωσης Βαθμολογίας υπόκειται στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που  ισχύουν για όλους τους/ις φοιτητές/τριες και ανακοινώνονται από τον/ην εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα με προκαθορισμένο τρόπο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε βελτίωση βαθμολογίας μαθήματος, συμπληρώνετε το συνημμένο έγγραφο ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και το προωθείτε στη Γραμματεία του τμήματος ecec@uniwa.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής*

 

*Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 5, άρθρο 38) “Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο”.