ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/ 27-11-2018).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση διδασκαλίας/ μικροδιδασκαλίας.

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο που δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019).

Το ΔΠΜΣ παρέχει επίσης στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής τεσσάρων (4) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) ειδικεύσεων σπουδών:
1. Ειδίκευση Προσχολικής Αγωγής,
2. Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
3. Ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Οι σπουδές στην ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΜΣ έχουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04-2021).

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο και στο τέταρτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρονται διά ζώσης ή/και διαδικτυακά μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900€) και δύνανται να καταβληθούν εφ’ άπαξ ή με τους εξής τρόπους: (α) σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε έως και δεκαπέντε (15) άτοκες δόσεις των διακοσίων εξήντα ευρώ (260€) με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90) φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης/περάτωσης σπουδών ή αντίγραφο.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν, με την υποβολή της αίτησής τους, την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους.
Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται:
 ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
 η συνέντευξη του/της υποψηφίου/υποψηφίας ενώπιον της ειδικής αξιολογικής επιτροπής.
Κατάλογος δικαιολογητικών:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (https://edutech.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/183/2019/03/appDoc.pdf).
2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
3. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
8. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 έως και Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://edutech.uniwa.gr/e-grammateia/apply/), με ταυτόχρονη ανάρτηση των δικαιολογητικών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ανάρτηση μόνο των υποχρεωτικών δικαιολογητικών (τίτλοι σπουδών, βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας) και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία).
β. Ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
Γραμματεία ΔΠΜΣ
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο 10 (Κ10) – Σχολή Μηχανικών (ΣΤΕΦ), 1ος Όροφος, Γραφείο Κ10.113 Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω
γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr με θέμα:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ).
Η αίτηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει, εφόσον επιλεγεί η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να σαρωθούν και να επισυναφθούν αποκλειστικά ως αρχεία μορφής .pdf . Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.
δ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία (Τηλ. 210 5385373 / email: secedutech @uniwa.gr), στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: secedutech@uniwa.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ : 2105385373
Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://edutech.uniwa.gr/
Η Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής
και Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια