Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΑΙ62

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC191/


Καθηγητές Μαθήματος

Δημητριάδη Σοφία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αξιοποίηση και τη συμβολή του παιδαγωγικού υλικού στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Υλικά και πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά εντός και εκτός τάξης.
 • Παιδαγωγικό υλικό που απευθύνεται σε βρέφη και μικρά παιδιά (ηλικίας κάτω των 3 ετών).
 • Παιδαγωγικό υλικό που απευθύνεται σε νήπια (ηλικίας άνω των 3 ετών).

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • Τον ρόλο των βιωματικών, εικονικών και συμβολικών αναπαραστάσεων στη μάθηση.
 • Τα σύγχρονα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα βρέφη και τα νήπια άνω των 3 ετών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των υλικών και των μέσων που διατίθενται.
 • Τη σημασία των υλικών και των μέσων στη διαδικασία της αγωγής και της μάθησης.

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Δημιουργεί συνθήκες εύρεσης υλικών κατάλληλων για παιδαγωγική χρήση.
 • Οργανώνει το υλικό σε παιδαγωγικό, αξιοποιώντας τις γνώσεις και καλλιεργώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του.
 • Εφαρμόζει κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και καταλληλότητας στη χρήση του υλικού ως παιδαγωγικό για παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή: Ορολογία – Αποσαφήνιση όρων. Τι καθιστά ένα υλικό παιδαγωγικό. Από ποιους αναπτύσσεται. Τι είναι το παιδαγωγικό υλικό στην πρώιμη παιδική ηλικία.
 2. Τρόπος που μαθαίνουν τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και τα νήπια: Πώς καθορίζει την επιλογή και την αξιοποίηση του παιδαγωγικού υλικού.
 3. Το παιδαγωγικό υλικό μέσα στο χρόνο. Ιστορική αναδρομή. Μορφές
  της παιδαγωγικής σκέψης και η θέση του παιδαγωγικού υλικού στις προσεγγίσεις τους.
 4. Πώς οι σύγχρονες προσεγγίσεις της παιδαγωγικής επηρεάζουν τη διάθεση του υλικού στα παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας. Διεθνής πρακτική και ελληνική πραγματικότητα.
 5. Παιδαγωγικό υλικό και η αξιοποίησή του στους διάφορους τομείς ανάπτυξης, για βρέφη και μικρά παιδιά κάτω των 3 ετών.
 6. Παιδαγωγικό υλικό και η αξιοποίησή του στους διάφορους τομείς ανάπτυξης, για νήπια άνω των 3 ετών.
 7. Κούκλες: Η αξιοποίησή τους ως παιδαγωγικό υλικό για την πρώιμη παιδική ηλικία.
 8. Υλικά και φυσικό περιβάλλον. Νερό, άμμος, πέτρες, ξύλο και άλλα υλικά της υπαίθρου.
 9. Παιδαγωγικό υλικό των μουσείων και η αξιοποίησή του στην τάξη παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας.
 10. Ελεύθερα υλικά, ανακυκλώσιμα υλικά, υλικά δημιουργικής/αναβαθμιστικής ανακύκλωσης ως παιδαγωγικό υλικό για βρέφη, μικρά παιδιά και νήπια.
 11. Παιδαγωγικά υλικά κατάλληλα για την ανάπτυξη της γραφής, της γλώσσας-επικοινωνίας, της λογικομαθηματικής σκέψης.
 12. Αξιολόγηση του υλικού ως παιδαγωγικό – Αξιολόγηση της μάθησης.
 13. Ζητήματα ασφάλειας και κριτικής αξιολόγησης του παιδαγωγικού υλικού για την κάθε ηλικιακή φάση του παιδιού (κάτω των 3 ετών/άνω των 3 ετών).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Lindon, J., Kelman, K. Sharp, A. (2004). Μαθαίνω τον κόσμο παίζοντας: Από τη γέννηση έως 3 ετών. (Επιμ. Σ. Δημητριάδη). Αθήνα: Δίπτυχο.
MacNaughton, G. (2020). Διαμορφώνοντας την προσχολική ηλικία (Επιμ. Μ. Αμπαρτζάκη). Αθήνα: Πεδίο.
Maguire-Fong, M.J. (2019). Εκπαίδευση βρεφών και νηπίων: Ερευνητές εν δράσει! (Επιμ. Σ. Δημητριάδη). Αθήνα: Παπαζήσης.
Mathieson, K. (2018). Κοινωνικές δεξιότητες στην προσχολική ηλικία (Επιμ. Μ. Σακελλαρίου). Αθήνα: Πεδίο.
Ξανθάκου, Γ. (2012). Δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Διάδραση.
Roopnarine, J.L. & Johnson, J.E. (2019). Ποιοτικά προγράμματα για την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής και της νηπιακής ηλικίας (Επιστημονική θεώρηση: Σ. Δημητριάδη – Επιμ. Μ. Κόνσολας & Ν. Ανδρεαδάκης.). Αθήνα: Παπαζήσης.
Σκουμπουρδή, Χ. (2014). Σχεδιασμός ένταξης υλικών και μέσων στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Αθήνα: Πατάκης.

 

Ξενόγλωσση
Bottrill, G. (2018). Can I go and play now? Rethinking the Early Years. SAGE.
Dodge, D.T., Colker, L.J., Heroman, C. (2002). The creative curriculum for preschool (4th ed.). Washington DC: Teaching Strategies.
Daly, L. & Beloglovsky, M. (2014). Loose Parts: Inspiring Play in Young Children. MN: Redleaf Press.
Hughes, A. (2015). Developing play for the under 3’s: The treasure basket and Heuristic Play (3rd edition). Routledge.
Lewin-Benham, A. (2010). Infants and Toddlers at work: Using Reggio inspired materials to support brain development. Teachers College Press.
Louv, R. (2008). Last child in the woods. NC: Algonquin Books.
Pacini-Ketchabaw, V., Kind, S., Kocher, L.L.M. (2017). Encounters with materials in Early Childhood Education. Routledge.

 

Επιστημονικά περιοδικά
European Early Childhood Education Research Journal (EECER)
Young Children Journal (NAEYC)