Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΑΙ61

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC448/


Καθηγητές Μαθήματος

Χατζηγιάννη Μαρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • και να προσδιορίζει κριτήρια αξιολόγησης για τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζει
 • και να επιλέγει εργαλεία για να αξιολογεί δομές πρώιμης παιδικής ηλικίας και για να αυτοαξιολογείται
 • και να αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αξιολόγησης ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αγωγής και φροντίδας
 • και να αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία που έχει η αξιολόγηση για την συνεχόμενη επαγγελματική του/της εξέλιξη.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • τις διαδικασίες που χρειάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί μια δομή πρώιμης παιδικής ηλικίας
 • τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν για την αξιολόγηση του παιδαγωγικού προγράμματος
 • μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης σε δομές αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • να οργανώνει και να καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης της δομής και του παιδαγωγικού προγράμματος ενός πλαισίου αγωγής και φροντίδας.
 • να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται τα πιο ενδεδειγμένα εργαλεία αξιολόγησης ανά περίπτωση, σκοπό και στόχους.
 • να συνεργάζεται αποτελεσματικά με προϊσταμένους, υφισταμένους, γονείς ή/-και παιδιά, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Τι είναι η αξιολόγηση της παιδαγωγικής πράξης. Η σημασία του σκοπού και των στόχων στην αξιολόγηση
 2. Κριτήρια αξιολόγησης: Τι αξιολογούμε και γιατί
 3. Ποιος αξιολογεί και κάθε πότε γίνεται η αξιολόγηση
 4. Συμμετοχή των παιδιών στην αξιολόγηση
 5. Συμμετοχή των γονιών στην αξιολόγηση
 6. Συμμετοχή όλου του προσωπικού στην αξιολόγηση της δομής
 7. Μέθοδοι-τρόποι αξιολόγησης.
 8. Αυτοαξιολόγηση
 9. Ο ρόλος του παιδαγωγού στην αξιολόγηση- ο αναστοχαστικός παιδαγωγός
 10. Παρατήρηση, αξιολόγηση και επανασχεδιασμός
 11. Παρατήρηση, αξιολόγηση και σχεδιασμός προγράμματος για παιδιά ευπαθών ομάδων/μειονοτήτων
 12. Ο καθοδηγητικός ρόλος του διευθυντή/προϊσταμένου του ΒΝΣ στην αξιολόγηση
 13. Μετά την αξιολόγηση τι;

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Αναγνωστοπούλου Λ., Ρήγα Β. (2004), Μαζί, Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ), Αθήνα: Gutenberg.
Αυγητίδου Σ., Τζεκάκη Μ., Τσάφος Β. (επιμ.), (2016), Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται, Αθήνα: Gutenberg.
ΕΑΔΑΠ (2003) Προς μια συνεργατική και συμμετοχική επιμόρφωση στην προσχολική αγωγή, Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών. Αθήνα: Τυπωθήτω
Cohen Dorothy H., Stern Virginia, Balaban Nancy (1991), Παρατηρώντας και Καταγράφοντας τη Συμπεριφορά των Παιδιών, Αθήνα: Gutenberg.
Edwards C., Gandini, L., Forman, G. (2001), Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης
Ντολιοπούλου, Έ., Γουργιώτου, Έ. (2008), Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Με έμφαση στην Προσχολική, Αθήνα: Gutenberg.
Stacey S. (2020), Αναδυόμενο Πρόγραμμα και Παιδαγωγική Τεκμηρίωση στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg.

 

Ξενόγλωσση
Brodie, K. (2013). Observation, Assessment and Planning in The Early Years-Bringing It All Together. McGraw-Hill Education (UK).
Formosinho, J. & Pascal, C. (Eds.). (2017). Assessment and evaluation for transformation in early childhood. Routledge.
Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation in early childhood education (Vol. 95). Teachers College Press.
Saracho, O. (Ed.). (2015). Contemporary Perspectives on Research in Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. IAP.
Sharman, C., Cross, W., & Vennis, D. (2015). Summative Assessment in the Early Years. Bloomsbury Publishing.
Smidt, S. (2005). Observing, assessing and planning for children in the early years. Psychology Press.

 

Επιστημονικά περιοδικά
Early child development and care
Early Years
Journal of Early Childhood Research