Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες

Κωδικός Μαθήματος:

ΚΔΟΕ37

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC366/


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • Κατανόηση λειτουργιών της Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ισχύς, επιρροή και διαπραγμάτευση στους οργανισμούς
 • Οργανωσιακή δομή και σχεδιασμός
 • Στρατηγικής ευθυγράμμιση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στους οργανισμούς
 • Κατανόηση και αξιολόγηση μοντέλων ηγεσίας

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • Κριτική ανάλυση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και των προτεραιοτήτων του οργανισμού
 • Μέθοδοι αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού & εκπαίδευση

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Χρήση εύρους συλλογιστικών στυλ
 • Κριτική επίγνωση του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών
 • Γνώσεις αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Ακαδημαϊκή και επαγγελματική επικοινωνία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στο μάθημα – Ορισμός & ανάπτυξη διοίκησης ανθρώπινων πόρων
 2. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας
 3. Στρατηγική & στρατηγικές ανθρώπινων πόρων
 4. Εργασία & σχεδιασμός εργασίας
 5. Μέθοδοι επιλογής προσωπικού Ι
 6. Μέθοδοι επιλογής προσωπικού ΙΙ
 7. Εκπαίδευση προσωπικού
 8. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 9. Ηγεσία Ι
 10. Ηγεσία ΙΙ
 11. Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ
 12. Ανταμοιβή & επιβράβευση στο χώρο εργασίας
 13. Διαχείριση εργασιακών σχέσεων & επανάληψη

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Ιορδάνογλου, Δ. (2008). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις: Νέες τάσεις και πρακτικές. Κριτική.
Κάντας, Α. (1998). Οργανωτική-βιομηχανική ψυχολογία: Κίνητρα, επαγγελματική ικανοποίηση, ηγεσία. Ελληνικά Γράμματα.
Μάρκοβιτς, Γ. (2002). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Παρακίνηση, εξουσία. University Studio Press.
Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζμεντ. Μπένου.
Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων, 7η έκδοση. Μπένου.
Miller, K. (2006). Οργάνωση και επικοινωνία: Προσεγγίσεις και διαδικασίες. Αθήνα: Δίαυλος.
Παπαλεξανδρή, Ν., & Μπουραντάς, Δ. (2003). Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Μπένου.

 

Ξενόγλωσση
Armstrong, M. & Taylor, S. (2014) Armstrong’s Handbook of HRM Practice (13th Edition). London.
Aylott, E. (2014) Employee Relations. London. Kogan Page.
Dobson, P., Starkey, K. & Richards, J. (2004). Strategic Management: Issues and Cases, Blackwell (DSR)
Herriot, P. (2001) The Employment Relationship: a psychological perspective. Hove: Routledge.
Schein, E. (2010). Organisational Culture & leadership. San Francisco. Jossey-Bass
Salaman G, Storey J and Billsberry J (2005) Strategic Human Resource Management: Theory & Practice The Open University

 

Επιστημονικά περιοδικά
Journal of Management Studies
Academy of Management Executive
Harvard Business Review
Strategic Management Journal
International Journal of Human Resource Management