Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος:

ΨΥΧ65

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC430/


Καθηγητές Μαθήματος

Δεν θα ενεργοποιηθεί

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • παράγοντες για την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου σε διάφορες συνθήκες και καταστάσεις οι οποίοι είναι σημαντικοί για την πρόληψη και την παρέμβαση όπως, για παράδειγμα το στρες και οι επιδράσεις του, η εξάρτηση της σωματικής υγείας από την ψυχική ευημερία, η διαπροσωπική επικοινωνία, η λειτουργία της φιλίας, ο γάμος και η οικογένεια, η ανάπτυξη και έκφραση της σεξουαλικότητας, ο ρόλος της ψυχολογίας στην εργασιακή σταδιοδρομία, η λειτουργία της γονικής ψυχολογικής διαταραχής, η θετική ψυχολογία κ.ά.).
 • στοιχεία που αφορούν την τυπική και την άτυπη ανάπτυξη, την διαχείριση θεμάτων που αφορούν τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο,
 • την εφαρμογή των ευρημάτων της σχετικής έρευνας για την διαχείριση ειδικών ζητημάτων σε δυσλειτουργικά πλαίσια ή σε πλαίσια με ιδιαιτερότητες και έχουν επιπτώσεις στα αναπτυξιακά αποτελέσματα.
 • ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη του ατόμου τα οποία είναι πολυδιάστατα, πολυεπίπεδα φαινόμενα και απαιτούν σύνθετη αιτιολόγηση

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • την εφαρμογή των θεωριών της αναπτυξιακής ψυχολογίας στην κατανόηση της συμπεριφοράς βρεφών, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων,
 • τη λειτουργία διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη του ατόμου σε σχέση με την ηλικία του
 • τη χρήση και αξιοποίηση της τρέχουσας έρευνα στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο
 • την εφαρμογή της αναπτυξιακής ψυχολογικής γνώσης κατά την ανάλυση ιδιαίτερων περιπτώσεων

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • να αναλύουν τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας και να κατανοεί τους μηχανισμούς όταν διαχειρίζεται την ιστορικό ανάπτυξης ενός παιδιού, εφήβου ή νεαρού ατόμου.
 • να συζητούν κριτικά τη συμβολή της αναπτυξιακής ψυχολογίας στην κατανόηση των αναπτυξιακών διεργασιών
 • να εξετάζουν κριτικά πώς η θεωρία και η έρευνα στην αναπτυξιακή ψυχολογία μπορούν να ενημερώσουν τις εφαρμοσμένες παρεμβάσεις και την πολιτική
 • να αξιολογούν κριτικά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε δομές και υπηρεσίες στο πεδίο της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας
 • να αποτιμούν/εκτιμούν την καταλληλόλητα των αναπτυξιακών τεχνικών έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική διάσταση της έρευνας στην ανάπτυξη.
 • να αξιολογούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της αναπτυξιακής θεωρίας
 • να αξιολογούν κριτικά τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογής της αναπτυξιακής θεωρίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Απειλητικοί και προστατευτικοί παράγοντες και ψυχική ανθεκτικότητα: Το παράδειγμα της οικονομικής ένδειας. Θετική ψυχολογία
 2. Προσαρμογή στη σύγχρονη ζωή
 3. Το στρες και οι επιδράσεις του και διαδικασίες διαχείρισης του. Το παράδειγμα των φυσικών καταστροφών
 4. Μετανάστευση. Η λειτουργία της σε παιδιά και εφήβους
 5. Χρήση και κατάχρηση διαδικτύου
 6. “Παραδοσιακός” και ηλεκτρονικός εκφοβισμός
 7. Ο εαυτός
 8. Διαπροσωπική επικοινωνία. Φιλία και αγάπη
 9. Γάμος και οικογένεια. Η περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας
 10. Διαζύγιο γονέων. Υιοθεσία και αναδοχή
 11. Γονική ψυχική υγεία και ανάπτυξη παιδιών
 12. Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών και εφήβων
 13. Καριέρα και εργασία

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Weiten, W, Dunn S. D., & Hammer Y. E. (2021). Ψυχολογία εφαρμοσμένη στη σύγχρονη ζωή: Προσαρμογή στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Μόττη-Στεφανίδη, Φ. (2015). Παιδιά και έφηβοι σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Χατζηχρήστου, Χ. Γ. & Μπεζεβέγκης, Η.Γ. (2012). Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο.
Παπαλεοντίου-Λούκα, Ε. (2018). Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου (τόμ. Α & Β). Αθήνα: Αρμός.