Εικαστικές Πλαστικές Δημιουργίες στον Παιδικό Σταθμό

Κωδικός Μαθήματος:

ΑΠΠ73

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν και να ονομάζουν την έννοια, τα μέσα και τα διαφορετικά είδη των πλαστικών τεχνών που αξιοποιούν τις τρεις διαστάσεις (γλυπτική, πλαστική, κεραμική, κατασκευές, εικαστικές εγκαταστάσεις, land art/περιβαλλοντική τέχνη κ.ά.), καθώς και να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές οπτικές και απτικές τους ποιότητες.
 • να εξετάσουν ζητήματα διδακτικής της τέχνης και τρόπους ενίσχυσης της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών μέσω της τρίτης διάστασης στην τέχνη.
 • να γνωρίζουν τους τρόπους εργασίας ενός γλύπτη και να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της εικαστικής προσέγγισης γνωστών καλλιτεχνών.
 • να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές ιδιότητες των υλικών και τον αντίκτυπο που έχουν στην παραγωγή και τον συμβολισμό των καλλιτεχνικών έργων.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση:

 • να παρατηρούν τον φυσικό κόσμο με όλες τις αισθήσεις τους και να αντλούν ιδέες και υλικά για τρισδιάστατες καλλιτεχνικές δημιουργίες.
 • να χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά και τεχνικές για τη δημιουργία πλαστικών έργων.

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν δραστηριότητες που συνδυάζουν μέσα τρισδιάστατης τέχνης και είναι αναπτυξιακά κατάλληλες για μικρά παιδιά.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση εικαστικής δράσης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η έννοια της τρισδιάστατης τέχνης. Τα διαφορετικά είδη (γλυπτική, πλαστική, κεραμική, κατασκευές, εικαστικές εγκαταστάσεις, land art/περιβαλλοντική τέχνη κ.ά.) και η παιδαγωγική τους αξία.
 2. Η δημιουργία ενός πλαστικού έργου. Παρατήρηση των σταδίων της καλλιτεχνικής διεργασίας και κριτικός σχολιασμός χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.
 3. Τεχνικές πλασίματος και προσθετικής.
 4. Η κεραμική τέχνη.
 5. Τεχνικές χύτευσης. Γύψινες δημιουργίες.
 6. Τρισδιάστατες δημιουργίες με χαρτί και χαρτοπολτό.
 7. Τεχνικές λάξευσης. Σύρμα και μέταλλο.
 8. Χειροτεχνικές και αρχιτεκτονικές κατασκευές.
 9. Η τέχνη του περιβάλλοντος, η τέχνη της γης.
 10. Εικαστικές εγκαταστάσεις.
 11. Τρισδιάστατη κινούμενη τέχνη. Τεχνική stop-motion.
 12. Επίσκεψη σε μουσείο τέχνης. Σχεδιασμός εικαστικών δραστηριοτήτων τρισδιάστατης τέχνης με έμπνευση τα εκθέματα.
 13. Επίσκεψη σε καλλιτεχνικό εργαστήριο, απαραίτητος εξοπλισμός για εικαστικές δραστηριότητες όγκου με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αραπάκη, Ξ. (Επιμ.) (2014). Η διδακτική της Κεραμικής. Εκδόσεις Ιων.
Γκαγιώ Μ. Α. (2002). Πλαστικές τέχνες. Στοιχεία μίας διδακτικής–κριτικής. Αθήνα: Νεφέλη.
Chapman, L. (1993). Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή. Αθήνα: Νεφέλη. Δημητράτου, Β. (2001). Τα παιδιά δημιουργούν και εκφράζονται. Αθήνα: Πατάκη.
Epstein, A. & Τρίμη, Έ. (2005). Εικαστικές Τέχνες και μικρά παιδιά. Αθήνα: Γ. Δάρδανος.
Κοράκη, Σ. (2000). Το παιδί, η λάσπη και ο πηλός. Αθήνα: Πατάκη.
Μαγουλιώτης, Α. (2014). Εικαστική Παιδαγωγική. Αθήνα: Συμμετρία.
Μαγουλιώτης, Α. (2011). Εικαστικές Δημιουργίες. Μέσα από την παρατήρηση και τη φαντασία. Ιδέες-Σκέψεις-Προτάσεις Δραστηριοτήτων. Αθήνα: Καστανιώτης.
Μαγουλιώτης, Α. (2001). Ζωγραφική-Γλυπτική-Χαρακτική. Αθήνα: Gutenberg.
Σάλλα, Τ. (επιμ.) (2011). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της τέχνης. Αθήνα: Νήσος.
Σάλλα-Δοκουμετζίδη, Τ. (1996). Δημιουργική Φαντασία και Παιδική Τέχνη. Αθήνα: Εξάντας.
Schirrmacher, R. (1998). Τέχνη και δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Ίων.
Τρίμη, Έ. (2005). Τέχνη και Περί του «νοήματος» της τέχνης: Θεωρητικές αναζητήσεις πάνω στη διδακτική της τέχνης. Περιβάλλον: Εικαστικές Εφαρμογές σε Μικρά Παιδιά. Στο Α. Δ. Γεωργόπουλος (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται… Αθήνα: Τυπωθήτω-Δάρδανος.

 

Επιστημονικά περιοδικά
Εικαστική Παιδεία
Studies in Art Education
International Journal of Education and the Arts
The Journal of Aesthetic Education
Art Education
International Journal of Art & Design Education