Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος:

ΓΕΝ97

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC429/


Καθηγητές Μαθήματος

Πετρογιάννης Κωνσταντίνος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να διακρίνουν τα βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας και τα στοιχεία μιας δημοσιευμένης μελέτης.
 • Να προσδιορίζουν ένα ερευνητικό πρόβλημα που χρειάζεται να μελετηθεί σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στη βάση ευρημάτων της ερευνητικής βιβλιογραφίας.
 • Να χρησιμοποιούν την συλλογή των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών του πανεπιστημίου με την ανάλογη βάση δεδομένων και να αναζητούν σχετική βιβλιογραφία με σκοπό την διερεύνηση του ερευνητικού προβλήματος.
 • Να επιδεικνύουν, προφορικά και γραπτά, την ικανότητα να ενσωματώνουν θεωρητικά, μεθοδολογικά και στατιστικά επιχειρήματα, αποφάσεις και ερμηνείες.
 • Να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ανάλυση δεδομένων, να πραγματοποιούν την ανάλυση δεδομένων, να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα, να αξιολογούν την έρευνα, να διατυπώνουν συμπεράσματα και κυρίως να αποτυπώνουν τα στοιχεία αυτά σε μια εμπειρική μελέτη.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα σχέδιο έρευνας εκπαιδευτικού θέματος/προβλήματος του ενδιαφέροντός τους ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ερευνητικής διαδικασίας.
 • Να συγγράφουν μια ερευνητική πρόταση για πτυχιακή εργασία.
 • Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε γραπτή και σε προφορική μορφή.
 • Να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη για την έρευνα και τα ηθικά ζητήματα που την συνοδεύουν.
 • Να εφαρμόζουν τους κανόνες συγγραφής με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος συγγραφής ακαδημαϊκών εργασιών της A.P.A..

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στις αρχές δεοντολογίας και ηθικής στην έρευνα,
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας
 • Οι μέθοδοι έρευνας
 • Γενικά για την επιστημονική εργασία
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας
 • Η επιλογή του θέματος
 • Η αναζήτηση του υλικού: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας με χρήση διαδικτύου και βάσεων δεδομένων
 • Δευτερογενή δεδομένα
 • Κάνοντας ποσοτική έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο
 • Ερωτηματολόγιο: Είδη και τεχνικές, σχεδιασμός, κατασκευή ερωτηματολογίου
 • Αναλύσεις εγκυρότητας και αξιοπιστίας – ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 • Δειγματοληψία: Τα χαρακτηριστικά́ του δείγματος, το πλαίσιο δειγματοληψίας και τα είδη δειγματοληψίας
 • Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης με εφαρμογές στο SPSS (αναλύσεις συχνοτήτων, διακύμανσης, συσχέτισης)
 • Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας
 • Η συγγραφή́ πτυχιακής και ερευνητικής εργασίας
 • Τα εισαγωγικά στοιχεία στη συγγραφή της εργασίας
 • Η βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Διατύπωση υποθέσεων και μεθοδολογία έρευνας
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων της εργασίας
 • Το κλείσιμο της εργασίας
 • Παρουσιάσεις εργασιών επιστημονικών ερευνών – Η προφορική παρουσίαση

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Μεταίχμιο.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2014). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Κριτική.

Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Κριτική.

Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners.

Creswell, J. W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (5th edition). Pearson.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th edition). SAGE.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The SAGE handbook of qualitative research (Fifth edition). SAGE.

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE.

Pallant, J. (2020). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS (7th ed.). Routledge.

Saldana, J. (2021). The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

American Psychological Association (2020). Publication manual of the American psychological association: The official guide to APA style (7th ed). APA.