Παιδαγωγικές Πρακτικές και Ευημερία του Παιδιού

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΑΙ79

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC444/


Καθηγητές Μαθήματος

Σωτηροπούλου Ελένη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • βασικούς παράγοντες που συμβάλουν στην ευημερία του παιδιού
 • βασικές αρχές για την προάσπιση και προώθηση της ευημερίας των παιδιών
 • τη σημασία και τη συμβολή προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη την ευημερία των παιδιών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αγωγής και φροντίδας σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας
 • τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους της αγωγής του μικρού παιδιού και το πως αυτό επηρεάζει την ευημερία τους
 • τις βασικές ανάγκες, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των μικρών παιδιών και πως η κάλυψη αυτών συνεισφέρει στην ευημερία των παιδιών

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • την ευημερία των μικρών παιδιών σε ένα πλαίσιο αγωγής
 • ποιοτικά παιδαγωγικά προγράμματα και πρακτικές και πως αυτά προασπίζουν και προάγουν την ευημερία του παιδιού
 • τις αρχές οργάνωσης της παιδαγωγικής πράξης προκειμένου να προάγει την ευημερία και την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • να οργανώνει και να θέτει σε εφαρμογή προγράμματα που προάγουν την ευημερία των παιδιών σε ένα πλαίσιο αγωγής και φροντίδας.
 • να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται οι πιο ενδεδειγμένοι τρόποι για την διασφάλιση και προώθηση της ευημερίας των παιδιών.
 • να συνεργάζεται σε διεπιστημονικό επίπεδο με άτομα και φορείς για την προαγωγή και προάσπιση της ευημερίας των παιδιών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Τι είναι η ευημερία του παιδιού;
 2. Το δικαίωμα του παιδιού στην ευημερία. Ευημερία του παιδιού και ολόπλευρη ανάπτυξη
 3. Σωματική, Ψυχοσυναισθηματική, Νοητική, Προσωπική, Οικονομική και Κοινωνική Ευημερία
 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των παιδιών. Η ευημερία βρεφών και πολύ μικρών παιδιών
 5. Στόχοι και αποτελέσματα της ευημερίας
 6. Προωθώντας την ευημερία του παιδιού και της οικογένειας
 7. Η συμβολή των παιδαγωγών και των συνομήλικών τους στην προώθηση της ευημερίας του παιδιού
 8. Παιδαγωγικές πρακτικές για την προώθηση της ευημερίας του παιδιού στο ΒΝΣ
 9. Ευημερία και δημιουργικότητα στο ΒΝΣ
 10. Ευημερία και οι εμπειρίες του παιδιού στο ΒΝΣ
 11. Η ευημερία του παιδιού ως δείκτης ποιότητας του ΒΝΣ
 12. Διεπιστημονικότητα και ευημερία του παιδιού
 13. Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη δομών και υπηρεσιών για την ευημερία των παιδιών ευάλωτων ομάδων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Κορωναίου, Α., Αλεξιάς, Γ., Χιωτάκη-Πούλου, Ε., & Βάγιας, Γ. Χ. (2016). Μια ποιοτική καταγραφή της ευημερίας παιδιών και νέων στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 147(147), 75-102.
Σταλίκας Α., Γιωτσίδου Ε., Καρακασίδου Ε. (2020). Κατακτώντας την ευημερία. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

 

Ξενόγλωσση
Barnardos (2018). Research Review Promoting Children’s Emotional Health. [online] http://www.barnardos.org.uk/promoting_children_s_emotional_health_a_research_review.pdf
Bradford, Η. (2012), The wellbeing of Children under three, Routledge.
The Children’s Society. (2018). What is Child Well-being?. [online] https://www.childrenssociety.org.uk/what-is-child-wellbeing
UNICEF. (2018). Early Childhood Development: The Key to a Full and Productive Life. [online] https://docplayer.net/15966001-Early-childhood-development-the-key-to-a-full-and-productive-life.html

 

Επιστημονικά περιοδικά
Children & Society
Journal of the Association for the Care of Children’s Health
International Journal of social welfare
Journal of Social Policy