Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΚΔΟΕ68

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Δεν θα ενεργοποιηθεί

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • τις αρχές και τις δράσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση της χρησιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων για την άσκηση διοίκησης και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
 • τα στοιχεία αναγκαιότητας της επίτευξης της διαλειτουργικότητας όχι μόνο σε επίπεδο τεχνικό και εννοιολογικό, αλλά και σε επίπεδο θεσμικό και οργανωσιακό.

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Διακρίνει τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
 • Οργανώνει τη διοίκηση των σχολικών μονάδσων με βάση τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
 • Εκτιμά τις οργανωσιακές καταστάσεις με βάση τις αρχές της διοίκησης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και να λαμβάνει περισσότερο ορθολογικές αποφάσεις.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 2. Συγκριτική έρευνα μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών της ΕΕ
 3. Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διεθνές & ευρωπαϊκό επίπεδο
 4. Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο
 5. Διαλειτουργικότητα στη Δημόσια Διοίκηση
 6. Θεσμική & Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα
 7. Τεχνική & Εννοιολογική Διαλειτουργικότητα
 8. Ευρωπαϊκό & Εθνικό Πλαίσιο διαλειτουργικότητας
 9. Καθορισμός παραγόντων και παραμέτρων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας
 10. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (α’ μέρος)
 11. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (β’ μέρος)
 12. Μοντελοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών
 13. Επιμόρφωση στελεχών: κριτήρια και παράμετροι

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Λαζακίδου, Α. (2019). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προς πολίτες και επιχειρήσεις. Εκδόσεις Δίσιγμα.
Κάλλας, Γ. (2019). Αναλύοντας τις κοινωνίες της πληροφορίας. Εκδόσεις Προπομπός.
Wallace, P. (2014). Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Εκδόσεις Κριτική.
Kroencke, D.M. & Boyle, R. (2016). Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στην πράξη. Εκδόσεις Broken Hill.
Μοντέλο Τεκμηρίωσης (2012). Διαθέσιμο στο: http://www.e-gif.gov.gr
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ), 2012. Διαθέσιμο στο http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif/
Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης, 2012. Διαθέσιμο στο: http://www.e-gif.gov.gr/portal/pls/portal/docs/840023.PDF

 

Ξενόγλωσση
Albirini, Α. (2006). Teachers’ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL teachers. Computers & Education, 47, 373–398.
Anastasiades, P. S. (2002). Towards the global information society: the enactment of a regulatory framework as a factor of transparency and social cohesion. Lecture Notes in Computer Science, 2510, pp. 527-535.
Baron, G.-L., Bruillard, E. (2003). Information and communication technology: models of evaluation in France. Evaluation and Program Planning, 26, pp. 177–184.
Cleveland, H. (1986). Government is information (but not vice versa). Public Administration Review, 46, pp. 605-607.
Flecknoe, M. (2002). How can ICT help us to improve education? Innovations in Education and Teaching International, 39 (4), pp. 271-279.
Mooij, T., Smeets, E. (2001). Modelling and supporting ICT implementation in secondary schools. Computers and Education, 36, pp. 265-281.
Schelin, S. H., (2003). E-Government: an overview. Στο: Garson, G. D. (eds) Public Information technology: policy and management issues. Hershey: Idea Group Publishing, pp 120-137.
Vandenbroucke, F. (2007). Competences for the knowledge society: ICT in education initiative, 2007-2009. Vlaamse Overheid.

 

Επιστημονικά περιοδικά
Journal of Management Information System
Information Systems Research
Government Information Quarterly
Journal of Information Systems Education