Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΡΑΚ93

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Μονάδες ECTS:

20

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC412/


Καθηγητές Μαθήματος

Αγγελή Βαρβάρα, Δημητριάδη Σοφία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί στο παιδαγωγικό πλαίσιο δράσεις, σχέδια εργασίας (projects), παιδαγωγικά εργαλεία και καινοτόμους προσεγγίσεις.
 • αναπτύσσει δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων με ειδικά παιδαγωγικά κριτήρια
 • συμμετέχει στις διάφορες συλλογικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε φορείς Αγωγής παιδιών της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας εκτιμώντας την αξία της συνεργατικότητας.
 • αναπτύσσει τη δυνατότητα συνεργασίας με το παιδαγωγικό και άλλο προσωπικό του φορέα, την οικογένεια των παιδιών και τους κοινωνικούς συνεργάτες.
 • τηρεί τις αρχές της Δεοντολογίας του Επαγγέλματος
 • αναπτύσσει μέσω της αυτοαξιολόγησης και της ανατροφοδότησης την προσωπική φιλοσοφία και στάση απέναντι στην αγωγή και φροντίδα.
 • δημιουργεί ταυτότητα παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να:

 • οργανώνει την ψυχοπαιδαγωγική ενασχόληση βρεφών και νηπίων
 • παρατηρεί και να επικοινωνεί
 • συλλέγει, αναλύει και εκτιμά τις πληροφορίες που καταγράφει στην καθημερινότητα του βρεφονηπιακού σταθμού
 • καταρτίζει και να εφαρμόζει σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να:

 • ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών των βρεφών και νηπίων
 • συνεργάζεται αποτελεσματικά στα πλαίσια της ομάδας
 • αξιολογεί τις παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι μάθημα υποχρεωτικό, ειδίκευσης και πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητ​ές/τριες πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα σε επιλεγμένους από το Τμήμα φορείς συνολικά για δυο ανθρωπομήνες εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια του Ζ ή Η ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη διάρκειά της οι φοιτητές παρατηρούν και εμπλέκονται στο καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας του χώρου, ενώ συνεργάζονται με τους παιδαγωγούς στον σχεδιασμό και υλοποίηση του παιδαγωγικού έργου.

Κρίνοντας σημαντική τη συστηματική προετοιμασία των φοιτητών στην επαφή τους με τους φορείς, αλλά και την εμπλοκή τους στο παιδαγωγικό έργο, οι φοιτητές υποστηρίζονται με σεμινάρια από τα μέλη ΔΕΠ που εποπτεύονται. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η διεπιστημονική θεωρητική γνώση που έλαβαν οι φοιτητές στη διάρκεια των προηγουμένων ετών με την εφαρμοσμένη παιδαγωγική πράξη στον Βρεφονηπιακό σταθμό. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στον χώρο του Τμήματος μέσω αναστοχασμού και ανάλυσης περιπτώσεων με σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών σε τυχόν δυσκολίες τους.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του μαθήματος προτείνονται:

 • Σχεδιασμός- υλοποίηση- αξιολόγηση Ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.
 • Εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων
 • Υποστηρικτική-εμψυχωτική παρέμβαση με θέματα που αφορούν σε: Αισθητική, δημιουργική καλλιέργεια στον παιδικό σταθμό, σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαίδευση, τεχνικές επικοινωνίας και καλλιέργεια δεξιοτήτων.
 • Αξιολόγηση στόχων και τελικής έκβασης στόχων
 • Αξιολόγηση και αναστοχασμός παιδαγωγικών δράσεων
 • Αξιολόγηση ανθρώπινων σχέσεων-επικοινωνίας (παιδαγωγικής ομάδας, μικρών παιδιών, οικογένειας κ.λπ.)
 • Εφαρμογή μη τυπικών μορφών αξιολόγησης
 • Εξοικείωση- χρήση με διάφορα Παιδαγωγικά μεθοδολογικά εργαλεία (portfolio, poster)

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής και των σεμιναρίων οι φοιτητές δημιουργούν «φάκελο έργου» ως εργασία αξιολόγησης με υλικό καταγραφών παρατήρησης, υλικό σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης δράσεων και υλικό ανάπτυξης παιδαγωγικού υλικού. Επιπλέον, δημιουργούν και παρουσιάζουν e-portfolio παιδαγωγού. Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των υπεύθυνων των φορέων και των παιδαγωγών που υποδέχονται τους φοιτητές στον χώρο τους.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
Αυγητίδου Σ., Τζεκάκη Μ., Τσάφος Β. (επιμ.) (2016). Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται. Αθήνα: Gutenberg.
Altrichter, H., Posh, P., & Somek, B. (2001). Οι Εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. Μια Εισαγωγή στην Έρευνα Δράσης. (μτφρ. Μ. Δεληγιάννη). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Βεργίδης, Δ., Αλέξης Κόκκος. (2010). Εκπαίδευση ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Γιαβρίμης Π. (2010). Ζητήματα παιδαγωγικής και σχολικής ψυχολογίας. Αθήνα: Σιδέρης.
Goffman, E. (1996). Συναντήσεις: Δύο Μελέτες στην Κοινωνιολογία της Αλληλεπίδρασης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Hargreaves, A., & Fullan, M. (1995). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκη.
Καψάλης, Α. & Βρεττός, Ι. (2015). Μικροδιδασκαλία και Άσκηση Διδακτικών Δεξιοτήτων. Αθήνα: Ατραπός.
Katz G., Chard C. (2011). Η μέθοδος project (Επιμ.-Εισαγωγή: Μ. Κόνσολας). Αθήνα: Διάδραση.
Μαμουλίδου Μ., Ρεκαλίδου Γ. (2010). Μικρές ομάδες στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Παπαδοπούλου Β. (2015). Παρατήρηση Διδασκαλίας. Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.
Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Stacey S. (2020). Αναδυόμενο Πρόγραμμα και Παιδαγωγική Τεκμηρίωση στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Σταμάτης Π. (2013). Επικοινωνία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.
Φλογαΐτη E., Λιαράκου Γ., Γαβριλάκης Κ. (2021). Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Αθήνα: Πεδίο.
Φρυδάκη Ε. (2015). Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική.
Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης. Αθήνα: Τυπωθήτω.

 

Ξενόγλωσση
Arends, R. (2007). Learning to Teach. Boston: McGraw Hill.
Cobran C. (2019). The brave educator. Published by Eye on Education.
Miller, C. & Cable, C. (Eds) (2010). Professionalization, Leadership and Management in the Early Years. London: Sage.
Murphy C. (2015). Mentoring in Early Childhood Education: A Compilation of Thinking, Pedagogy and Practice. New Zealand Council for Educational Research (NZCER) Press.
Neuman W. (1994). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 2nd Ed. Massachusett: Allyn and Bacon.
Waters J., Payler J., Jones K. (2018). The Professional Development of Early Years Educators. Routledge:
Rush D., Shelden M.L. (2020). The Early Childhood Coaching. 2nd Ed. Brookes Publishing Co.

 

Επιστημονικά Περιοδικά
European Early Childhood Education Journal
Le propos de la petite enfance