Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου

Κωδικός Μαθήματος:

ΨΥΧ66

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC446/


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • τις κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας
 • τα στάδια ανάπτυξης της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών
 • τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών
 • τις αρχές οργάνωσης του παιδικού σχεδίου
 • την εκφραστικότητα των παιδικών σχεδίων
 • τις ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • τις κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας
 • τα στάδια ανάπτυξης της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών
 • τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών
 • τις αρχές οργάνωσης του παιδικού σχεδίου
 • την εκφραστικότητα των παιδικών σχεδίων
 • τις ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • να γνωρίζουν το πώς μπορεί το σχέδιο να αξιοποιηθεί για τη μέτρηση της νοητικής ωριμότητας και της προσωπικότητας των παιδιών
 • να αποτιμούν κριτικά τους περιορισμούς αυτής της προσέγγισης
 • να αναλύουν πώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουν τα παιδιά με την πρόοδο της ηλικίας
 • να διακρίνουν την πορεία ανάπτυξης των αναπαραστατικών και εκφραστικών σχεδίων
 • να αξιοποιούν θεωρίες που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη σχεδιαστική ανάπτυξη
 • να εξηγούν ποια είναι η σχέση μεταξύ της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν και να δημιουργούν εικόνες
 • να αξιοποιούν πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από τα παιδικά σχέδια σχετικά με τη νοημοσύνη, την προσωπικότητα και τη συναισθηματική ικανότητα των παιδιών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική Εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στην ψυχολογία του παιδικού σχεδίου – Στάδια ανάπτυξης της σχεδιαστικής ικανότητας
 2. Θεωρίες για τη σχεδιαστική ανάπτυξη
 3. Η ανάπτυξη του αναπαραστατικού σχεδίου
 4. Η ανθρώπινη φιγούρα στα σχέδια των παιδιών (Άνθρωπος γυρίνος, Τυπική ανθρώπινη φιγούρα)
 5. Η ανάπτυξη του εκφραστικού σχεδίου – Εκφραστική διάσταση των παιδικών σχεδίων
 6. Παραγωγή και κατανόηση του αναπαραστατικού σχεδίου – Αισθητική προτίμηση σχεδίων και εικόνων στην παιδική ηλικία
 7. Τα σχέδια ως εργαλεία αξιολόγησης: Νοημοσύνη, προσωπικότητα και συναισθηματικότητα
 8. Τα σχέδια ως μετρήσεις εσωτερικών αναπαραστάσεων
 9. Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών: Διαφορές φύλου και χαρισματικά στο σχέδιο παιδιά
 10. Σχέδια από παιδιά ειδικών πληθυσμών – Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών: Το σχέδιο των παιδιών με διαταραχές της ανάπτυξης, μαθησιακές δυσκολίες
 11. Το σχέδιο ως βοήθημα της μνήμης
 12. Παιδικό σχέδιο και εκπαίδευση
 13. Πολιτισμικές επιρροές στα παιδικά σχέδια

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Jolley, R. (2018). Παιδί και εικόνα: Σχεδίαση και κατανόηση. Αθήνα: Τόπος
Thomas, G.V. & Silk, A. J. (1997). Η ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. Αθήνα: Καστανιώτης.
Crotti, E., & Magni, A. (2003). Πώς να ερμηνεύουμε τα παιδικά σχέδια: Η κρυφή γλώσσα των παιδιών. Αθήνα: Καστανιώτης.
Malchiodi, C.C. (2001). Κατανοώντας τη ζωγραφική των παιδιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.