Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό

Κωδικός Μαθήματος:

ΨΥΧ64

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC419/


Καθηγητές Μαθήματος

Ναυρίδη Ευανθία (Άνθια)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • Βασικές έννοιες της φυσιολογικής ανάπτυξης και της ψυχικής υγείας των παιδιών.
 • Ζητήματα που προκύπτουν ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς τους και τους παιδαγωγούς, στο χώρο του παιδικού σταθμού.
 • Χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη φυσιολογική από την παθολογική συμπεριφορά.
 • Τα θέματα που προκύπτουν στη σχέση και τη συνεργασία των παιδαγωγών με την οικογένεια του παιδιού.
 • Τις μεθόδους παρέμβασης που έχουν στη διάθεση τους οι παιδαγωγοί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στο χώρο εργασίας τους.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • Βασικές έννοιες της φυσιολογικής ανάπτυξης και της ψυχικής υγείας των παιδιών.
 • Ζητήματα που προκύπτουν ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς τους και τους παιδαγωγούς, στο χώρο του παιδικού σταθμού.
 • Χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη φυσιολογική από την παθολογική συμπεριφορά.
 • Τα θέματα που προκύπτουν στη σχέση και τη συνεργασία των παιδαγωγών με την οικογένεια του παιδιού.
 • Τις μεθόδους παρέμβασης που έχουν στη διάθεση τους οι παιδαγωγοί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στο χώρο εργασίας τους.

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Αναγνωρίζει τα όρια της τυπικής και της μη τυπικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να αναγνωρίζει τις περιπτώσεις βρεφών, νηπίων και των γονέων τους που πιθανόν να εκδηλώσουν δυσκολίες.
 • Προσεγγίζει με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τους γονείς τους.
 • Διαχειρίζεται (και περιορίζει) τους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης των δυσκολιών.
 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Το αντικείμενο της ψυχολογίας και το επάγγελμα του ψυχολόγου: οι αρμοδιότητες του στο πλαίσιο του παιδικού σταθμού.
 2. Διευκολύνοντας τους παιδαγωγούς να αναγνωρίσουν την επικοινωνία των μικρών παιδιών.
 3. Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη στην πρώτη νηπιακή ηλικία: ανάπτυξη αισθήματος εαυτού, ικανότητα συμβολοποίησης, διαχείριση επιθετικότητας
 4. Σχέση σχολείου – οικογένειας: Απαραίτητη η συνεργασία, δύσκολη ισορροπία.
 5. Η μετάβαση του παιδιού στον παιδικό σταθμό, η φάση της προσαρμογής, οι
  σχέσεις με τους συνομηλίκους και η διαχείριση της διαφορετικότητας.
 6. Εφαρμογή της ψυχαναλυτικής κατανόησης σε πλαίσιο προσχολικής αγωγής.
 7. Πως αναβιώνουν / επαναλαμβάνονται οι σχέσεις με τους γονείς και τα αδέρφια, στο σχολείο.
 8. Η δυναμική της ομάδας στην τάξη του παιδικού σταθμού.
 9. Διαχείριση της επιθετικότητας των παιδιών.
 10. Τα πισωγυρίσματα στην ανάπτυξη των παιδιών: Τι σημαίνουν; Είναι πάντα φυσιολογικά;
 11. «Παθολογικές» συμπεριφορές σημαίνουν απαραίτητα την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας;
 12. Τρόποι διαχείρισης της ψυχοπαθολογίας στον παιδικό σταθμό.
 13. Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων και Ομάδες Στήριξης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Σχολικό Πλαίσιο.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αναγνωστάκη, Λ., Λάγιου-Λιγνού, Ε. & Ναυρίδη, Α. (2019). Ψυχαναλυτικές Παρεμβάσεις με Μικρά Παιδιά: Στην Οικογένεια και το Σχολείο. Εκδόσεις Αρμός.
Ευαγγελόπουλος, Σ. (1998). Θέματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Η λεκτική Επικοινωνία στη Σχολική Τάξη. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Ναυρίδης, Κ. (2002). Επάγγελμα Εκπαιδευτικός. Στο “Χρονικά” του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχος 12.
Adamo, S. &Rustin, M. ((2014). Young child observation: A Development in the Theory and Method of Infant Observation. London: Karnac Books.
Emanuel, L (2007). Πως παίζουν, τι λένε: Κατανοώντας τους τρόπους επικοινωνίας και τις δυσκολίες στην επικοινωνία των παιδιών. Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 9, 64-81.
Filoux, J.C (2000). Παιδαγωγική και Ψυχανάλυση. Εκδόσεις Gutenberg.
Kraemer, S. (2000). Politics in the nursery. Στο The Political Subject. London: Lawrence and Wishart.
Meill, D. & Dallos, R. (2011). Διαπροσωπικές Σχέσεις: Μια Συνεχής Κοινωνική Αλληλεπίδραση (επιμ. Γκαρή, Αικ.). Εκδόσεις Πεδίο.
Menzies, I. (1960). A Case-study in the Functionning of Social Systems as a Defense Against Anxiety: A Report on a Study of the Nursery Service of a General Hospital. Journal of Human Relations, No 13.