Επικοινωνία Μάρκετινγκ για Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΚΔΟΕ100

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC414/


Καθηγητές Μαθήματος

Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • Το μείγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ και τις εφαρμογές του
 • Τις αρχές χρήσης μέσων κοινωνικών δικτύων στην στρατηγική επικοινωνίας μάρκετινγκ
 • Τις μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των σχεδίων επικοινωνίας μάρκετινγκ

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • Στοιχεία του μείγματος επικοινωνίας μάρκετινγκ και τις εφαρμογές του
 • Τα κατάλληλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην στρατηγική επικοινωνίας μάρκετινγκ σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Τις μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των σχεδίων επικοινωνίας μάρκετινγκ

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Αναλύει μελέτες περίπτωσης και να σχεδιάζει και να υλοποιεί ένα κατάλληλο σχέδιο επικοινωνίας μάρκετινγκ.
 • Να ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικών δικτύων στην στρατηγική επικοινωνίας μάρκετινγκ για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων
 • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των σχεδίων επικοινωνίας μάρκετινγκ σε σχέση με τος επικοινωνιακούς στόχους.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στο μάθημα και στις βασικές αρχές επικοινωνίας μάρκετινγκ
 2. Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ
 3. Διαφήμιση
 4. Προώθηση πωλήσεων
 5. Δημόσιες σχέσεις
 6. Προσωπική πώληση
 7. Άμεσο μάρκετινγκ
 8. Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία μάρκετινγκ
 9. Στρατηγική επικοινωνίας μάρκετινγκ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 10. Σύγχρονη επικοινωνία μάρκετινγκ αι κοινωνικοί καταναλωτές/ πελάτες
 11. Οι 4 ζώνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 12. Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας μάρκετινγκ
 13. Εφαρμογές επικοινωνίας μάρκετινγκ σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Belch, G. E. & Belch l. A. (2022). Διαφήμιση και Προώθηση, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (12η Έκδ.). Τζιόλας.

Tuten, L. T., & Solomon, R. M. (2015). Social Media Marketing – Μάρκετινγκ με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Δίαυλος.

Juska, J. M. (2021). Integrated marketing communication: advertising and promotion in a digital world. Routledge.

Rossiter, J. R., Percy, L., &  Bergkvist, L. (2018). Marketing communications: Objectives, strategy, tactics. Sage.

Smith, P. R., & Zook, Z. (2019). Marketing communications: Integrating online and offline, customer engagement and digital technologies. Kogan Page Publishers.

Τζωρτζάκης, Μ. Κ. (2020). Μάρκετινγκ και Digital Μάρκετινγκ, Η Ελληνική Πρακτική Προσέγγιση. Rossili.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 •  British Journal of Educational Psychology
 • Contemporary Educational Psychology
 • Educational Studies
 • Educational Psychologist
 • Educational Psychology
 • Educational Psychology Review
 • Improving Schools
 • Journal of Educational Psychology
 • School Effectiveness and School Improvement
 • Teaching and Teacher Education
 • Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Ι.Ε.Π.)
 • Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Νέα Παιδεία (Πατάκης)
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση (Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος)
 • Ψυχολογία (ΕΛΨΕ)