Πρόεδρος Τμήματος

Μήνυμα Προέδρου

 

Αγαπητέ επισκέπτη, Αγαπητή επισκέπτρια,

Αγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές,

Σας καλωσορίζω στον ιστοχώρο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εδώ οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες για την οργάνωση του Τμήματος, το περιεχόμενο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, για το ερευνητικό έργο που υλοποιείται, καθώς και για τις διοικητικές υπηρεσίες που αφορούν τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος.

Βασικοί άξονες διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος είναι η αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων, η οποία ορίζεται ως η διαμόρφωση των ενδεδειγμένων συνθηκών για την ομαλή τους ανάπτυξη, την πρόληψη εμφάνισης αναπτυξιακών προβλημάτων και την πρώιμη παρέμβαση.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση και την ερευνητική δραστηριότητα, μέσω ολοκληρωμένων σπουδών στο πεδίο της ψυχολογικής ανάπτυξης και αγωγής βρεφών και νηπίων. Η εκπαίδευση στοχεύσει στην άρτια προετοιμασία μελλοντικών παιδαγωγών προσχολικής αγωγής, που θα είναι θεωρητικά και πρακτικά εφοδιασμένοι και καταρτισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προσχολικών περιβαλλόντων αγωγής και φροντίδας και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τον Οκτώβριο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-22 ενεργοποιείται το αναμορφωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων που συνδέονται με την εκπαίδευση, αγωγή και φροντίδα των μικρών παιδιών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και πλαισιώνει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του Τμήματος καθώς αποτυπώνεται σε τέσσερις ομάδες μαθημάτων (Παιδαγωγικά – Ψυχολογία – Κοινωνιολογία, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης – Αισθητική Παιδεία και Πολιτισμός), όπως επιτάσσουν οι διεθνείς προδιαγραφές τόσο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γενικότερα, όσο και στις επιστήμες της αγωγής και φροντίδας για τα παιδιά από τη γέννηση έως την έναρξη της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης τους.

Το Τμήμα δίνει έμφαση στην περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη των φοιτητών και αποφοίτων παρέχοντας ευκαιρίες ειδίκευσης μέσω μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, και δράσεων των τριών θεσμοθετημένων Εργαστηρίων, εκ των οποίων δύο λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος (Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή, Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων) και ένα σε επίπεδο της Σχολής (Εργαστήριο Ηγεσία & Καινοτομία). Η επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος είναι έντονη με υψηλό αριθμό ερευνητικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το Τμήμα συνεργάζεται και επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, ενώ γίνεται προσπάθεια για τη λειτουργία θερινών σχολείων.

Επίσης, αναπτύσσει δράσεις συνεργασίας με διάφορους φορείς της κοινότητας που υπηρετούν την αγωγή και τη φροντίδα βρεφών και νηπίων μέσω της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και μνημονίων συνεργασίας.

Ακόμα και σήμερα που οι συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των Πανεπιστημίων, το προσωπικό του Τμήματος συνεχίζει ακατάβλητο τις προσπάθειές του, ώστε το Τμήμα να αποτελεί μια κοινότητα μάθησης με δική της ακαδημαϊκή και κοινωνική φυσιογνωμία που το καταξιώνει ως μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Συνεχίζουμε με πυξίδα τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, την επιστημονική αρτιότητα, την αξιοκρατία, την προσφορά και την καταξίωση του Τμήματος και την πορεία του προς την Αριστεία.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας